Quyết định 1426/QĐ-CTN về tặng quà nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Quyết định 1426/QĐ-CTN năm 2016 - Tặng quà nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016), ngày 11/7/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1426/QĐ-CTN về việc tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng. Theo đó, có 04 nhóm đối tượng chính được tặng quà với mức 400.000 đồng nhân ngày thương binh liệt sĩ 27-7. Ngoài ra, Quyết định 1426/QĐ-CTN còn quy định 04 nhóm đối tượng khác được tặng quà với mức 200.000 đồng. HoaTieu.vn mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Thông tư về nội dung, mức chi xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin số 148/2015/TT-BTC

Thông tư 05/2016/TT-BNV thực hiện mức lương cơ sở áp dụng trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường" số 18/2015/TT-BTNMT

CHỦ TỊCH NƯỚC
------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1426/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TẶNG QUÀ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2016)

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số: 1164/TTr-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016), cụ thể như sau:

I. Mức quà 400.000 đồng tặng:

1. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28/7/2016 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

2. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; Thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

3. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

II. Mức quà 200.000 đồng tặng:

1. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

2. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ);

3. Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ);

4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các cơ quan Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  • Chủ tịch nước;
  • Phó Chủ tịch nước;
  • Thủ tướng Chính phủ;
  • Bộ LĐ - TB & XH;
  • Bộ Tài chính;
  • Bộ Quốc phòng;
  • Bộ Công an;
  • Văn phòng Chủ tịch nước;
  • Văn phòng Chính phủ;
  • Lưu: VT, Vụ TĐKT (2), Vụ TC - HC.
Trần Đại Quang
Đánh giá bài viết
1 244
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo