Quyết định 1259/QĐ-BYT 2020 Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân tại khu vực cách ly

Quyết định số 1259/QĐ-BYT 2020

Quyết định 1259/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19.

17 phương tiện phòng hộ cá nhân của bệnh viện cách ly

Ngày 20/3/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1259/QĐ-BYT về Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19

Theo đó, Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu ở khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 với cơ số 20 giường bệnh tại Bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Găng tay rửa bằng cao su, dùng nhiều lần; găng khám bệnh dùng 1 lần; găng tay vô khuẩn; găng tay dài; bộ trang phục phòng chống dịch dùng 1 lần, bảo vệ toàn thân; khẩu trang y tế; bao giầy phòng mổ, dùng một lần.

Ngoài ra, yêu cầu còn phải có: Khẩu trang N95 hoặc tương đương; băng có đánh dấu màu trắng/cam dùng để chỉ cản quang, cuộn dài 500m; khăn giấy lau tay; dung dịch vệ sinh tay chứa cồn; dung dịch xà phòng; khăn lau khử khuẩn bề mặt máy thở, monitor…; túi rác thải nguy hại; cholorhexidine 0.12% xúc miệng cho nhân viên y tế; túi đựng tử thi.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ Y TẾ
_______________
Số: 1259/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu
của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phương tiện phòng
hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19:
1. Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 với số 20 giường
bệnh tại Bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương được phân công bệnh viện tuyến cuối của Trung ương; của tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương thu dung điều trị người bệnh nặng, nguy kịch từ tuyến
dưới: Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu trong Phụ lục số 01.
2. Các bệnh viện khác tiếp nhận, quản điều trị người bệnh COVID-19:
Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu trong Phụ lục số 02.
Điều 2. Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, căn cứ vào Danh
mục phương tiện phòng hộ nhân thiết yếu quy định tại Điều 1 để soát, b
sung định mức sử dụng theo quy định và bảo đảm dự phòng phương tiện phòng
hộ cá nhân thiết yếu đáp ứng với nhu cầu điều trị diễn biến tình hình dịch bệnh
COVID-19. Số lượng sử dụng thực tế theo số lượng người bệnh COVID-19.
Điều 3. Quyết định y hiệu lực kể từ ngày ký, ban nh. Trước thời điểm
Quyết định này hiệu lực, các đơn vị đã thực hiện thủ tục đầu phương tiện
Phụ lục số 01
DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN THIẾT YẾU
(của Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 với cơ số 20 giường bệnh
tại Bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
được phân công là bệnh viện tuyến cuối của Trung ương; của tỉnh, thành ph
trực thuộc trung ương thu dung điều trị người bệnh nặng, nguy kịch từ tuyến
dưới)
STT
Tên mặt hàng
Đơn vị tính
1
Găng tay rửa bằng cao su, dùng nhiều lần.
đôi
2
Găng khám bệnh, dùng 01 lần.
đôi
3
Găng tay vô kh
̉
n
đôi
4
Găng tay dài
đôi
5
Bộ trang phục phòng chống dịch dùng 01 lần,
bảo vệ toàn thân.
bộ
6
Khẩu trang y tế
cái
8
Bao giầy phòng mổ, dùng 1 lần.
đôi
9
Khẩu trang N95 hoặc tương đương;
chiếc
10
Băng đánh dấu màu trắng/cam dùng để chỉ
cản quang, cuộn dài 500m
cuộn
11
Khăn giấy lau tay
hộp/cuô
̣
n
12
Dung di
̣
ch vê
̣
sinh tay chư
́
a cồn
chai (500 ml
có vòi bơm)
13
Dung dịch xà phòng
chai (500 ml
có vòi bơm)
14
Khăn lau khử khuẩn bề mặt máy thở, monitor…
hộp (80 cái)
15
Túi rác thải nguy ha
̣
i
cái
16
Chlorhexidine 0.12% xúc miệng cho NVYT
chai (200ml)
17
Túi đựng tử thi
chiếc
Đánh giá bài viết
1 105
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo