Quyết định 1183/QĐ-BTNMT 2020 thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn được sửa đổi, bổ sung

Quyết định số 1183/QĐ-BTNMT 2020

Quyết định 1183/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công bố 10 TTHC lĩnh vực khí tượng thủy văn bị sửa đổi, bổ sung

Ngày 27/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1183/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố 07 thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn cấp Trung ương và 03 thủ tục cấp tỉnh bị sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:

Thủ tục hành chính cấp Trung ương bị sửa đổi, bổ sung bao gồm: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết; Thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết…

Trong đó, việc cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được thực hiện như sau: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Khí tượng Thủy văn xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép (nếu đủ điều kiện) trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B I NGUYÊN MÔI TRƯNG CNG IIÒA X lll CHÙ NGHĨA VIT NAM
Đc lập - T do - Hạnh phúc
S: 1183 /ỌĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 27tháng 5 nám 2020
QUYT ĐỊNH
v vicng bthù tục hành chính đưực sừa đổi, bsung trong nh vc khí
ng thủy văn thuộc phạm vi chc nâng quàn nhà nước
của B Tài nguyên Môi trinYng
B TRƯỞNG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
( n c Lut Khíng thy văn năm 2015;
n á t Ngh định S 36 2017/NĐ-CP ngày 04 thng 4 năm 20 7 cùa
Chính phù quy đnh chc năng, nhim vụ, quyến hn cơ cấu tổ chc cùa
Hi nguyên Môi trưng;
n c Ngh định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 /háng 6 m 2010 cua
Chính phu về kiểm soát thu tc hành chính; Ngh đnh S 48 2013 ND-CP ngày
¡4 tháng 5 năm 2013 cùa Chính phu sa đồi, b sung mt s điu cua các nghị
đnh hên quan đến kiêm soát thu tục hành chính và Nghđnh s 92 2017 Ntì-i 'P
ngày 07 tháng 8 năm 2017a Chỉnh phu sa đổi, hô sung mt s diều cùa các
ngh định liên quan đến km soái thu í cnh chinh;
Căn c Ngh định s /8/202/ÍVĐ-CP ngày 15 /háng 4 m 2020 cùa
Chinh phu sira đỏi, b sung mi s điu cua Nghđịnh s 38/2016/-CP ngày
15 tháng 5 năm 20 6 a Chinh phù qu\ định chi tiết mt s điều cùa Lut Khí
tưng ĩhuy văn;
Căn c Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 thng 10 năm 2017 a
n phòng Chính phu huììg dn v nghiệp v kiêm soát ¡hu tc hành chính:
Xét d nghcua lông cc trteơng Tông cc Khi tưng Thủy văn Cnh
n phòng B Tài nguyên và Môi trường.
QUYT ĐNH:
Điều 1. Công b m theo Quyểt định này thu tục hành chính được sưa
đổi, bsung trong lĩnh vực khí ng thuy văn thuộc phm vi chc năng quan
nhớc a Bộ Tài nguyên và Môi tng, gồm: 07 TTHC được sứa đồi, b
sung cấp Trung ương 03 TTHC cấp tinh (Danh mục TTHC chi tiết ti Ph
lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành t ngày ký.
Điều 3. Chnh Văn phòng Bộ, Tổng cục trường Tống cục Khí tượng
Thủy vân v Thủ tng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết địnhy./.
Nai nhn:
- Như Điu 3;
- Các Th truóng;
- Cc Kicm soát TTHC, Văn phòng Chinh phu;
UBND cc tnh, thành phô trc thuc Trung ương.
- Sơ TN&MT cãc tinh, thánh ph Hc thuc Trung ương.
- Lưu: VT, TCK.TTV.
2
3
B I NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH V c KHÍ NG THY VĂN
THUỘC PHM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s: /QĐ-BTNMT ngày tháng 5 năm 2020 của B trưởng B Tài nguyên Môi trường)
PHN I
DANH MC TH TỤC HÀNH CHÍNH
STT
S h
TTHC
Tên thtục nh chính
Tên VBQPPL
quy định ni
dung sửa đổi, b
sung
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
I Danh mục TTHC cấp Trung ương
1
B-BTM-
264938-TT
Cp giấy phép hoạt đng d báo, cảnh báo
khí tượng thủy văn
Nghị định s
48/2020/NĐ-CP
ngày 15 tháng 4
năm 2020 ca
Cnh ph
Khí tượng thuỷ văn
Tng cc Kng
Thu văn
2
B-BTM-
264939-tT
Gia hạn, sa đi, bổ sung giấy phép hoạt
đng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Nghị định s
48/2020/NĐ-CP
ngày 15 tháng 4
năm 2020 ca
Cnh ph
Khí tượng thuỷ văn
Tng cc Kng
Thu văn
Đánh giá bài viết
1 13
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo