Quyết định 1166/QĐ-BHXH 2020 về chứng thư số

Quyết định số 1166/QĐ-BHXH năm 2020

Quyết định 1166/QĐ-BHXH năm 2020 về ban hành quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Bảo hiểm xã hội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân trong các đơn vị thuộc hệ thống ngành Bảo hiểm xã hội.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với ngành Bảo hiểm xã hội có sử dụng chữ ký số.

Điều 3. Từ viết tắt và giải thích từ ngữ

1. Từ viết tắt

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

- CNTT: Công nghệ thông tin.

- BHXH tỉnh: BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- BHXH huyện: BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh.

- GDĐT: Giao dịch điện tử.

- HSM: Hardware Security Module.

- PKI: Public Key Infrastructure.

2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- “Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.

- “Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

- “Ký số” là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

- “Chữ ký số” là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

................................

Phụ lục Quyết định 1166 2020 BHXH

Mẫu 01-CTS - Đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

Mẫu 02-CTS - Công văn Đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

Mẫu 03-CTS - Đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, đơn vị

Mẫu 04-CTS - Công văn Đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, đơn vị

Mẫu 05-CTS - Biên bản bàn giao quản lý chứng thư số

Mẫu 06-CTS - Công văn gửi Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin về việc bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật và hiệu lực của chứng thư số

Mẫu 07-CTS - Đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

Mẫu 08-CTS - Công văn Đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

Mẫu 09-CTS - Đề nghị thu hồi chứng thư số

Mẫu 10-CTS - Công văn đề nghị thu hồi chứng thư số

Mẫu 11-CTS - Biên bản giao nhận thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi

Mẫu 12-CTS - Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật

Mẫu 13-CTS - Đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật

Nội dung chi tiết Quyết định 1166 BHXH mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về.

Tải Phụ lục quyết định 1166 Tại đây.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số,
dịch vụ chứng thực chữsố trong ngành Bảo hiểmhội
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂMHỘI VIỆT NAM
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bảo hiểm hội Việt
Nam;
Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy
định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế bảo
hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ số dịch vụ chứng thực
chữsố;
Căn cứ Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao
dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công
tác văn thư;
Căn cứ Thông s 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin
truyền thông về quy định sử dụng chữsố cho văn bản điện tử trong quan
nhà nước;
Căn cứ Thông 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin
Truyền thông quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ số quốc gia Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ số chuyên
dùng Chính phủ;
Căn cứ Thông số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc phòng
hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữsố chuyên
dùng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp, quản lý và sử
dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữsố trong ngành Bảo hiểmhội.
BẢO HIỂMHỘI VIỆT NAM
Số: /QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lậpTự do – Hạnh phúc
Nội, ngày tháng năm 2020
1166
22
09
2
Điều 2. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020. Quyết định này
thay thế Quyết định số 54/QĐ-BHXH ngày 05/01/2018 của Tổng Giám đốc Bảo
hiểmhội Việt Nam ban hành quy chế quảnsử dụng chữsố, chứng thư
số chuyên dùng trong ngành Bảo hiểmhội.
Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Bảo hiểmhội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểmhội các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ươngcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban yếu Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh
3
QUY CHẾ
Cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số,
dịch vụ chứng thực chữsố trong ngành Bảo hiểmhội
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-BHXH ngày tháng năm 2020
của Tổng Giám đốc Bảo hiểmhội Việt Nam)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định việc cung cấp, quản sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng
thực chữsố trong ngành Bảo hiểmhội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với:
1. Tổ chức, cá nhân trong các đơn vị thuộc hệ thống ngành Bảo hiểm hội.
2. Tổ chức, nhân tham gia giao dịch với ngành Bảo hiểm hội sử
dụng chữsố.
Điều 3. Từ viết tắtgiải thích từ ngữ
1. Từ viết tắt
- BHXH: Bảo hiểmhội.
- CNTT: Công nghệ thông tin.
- BHXH tỉnh: BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- BHXH huyện: BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc BHXH
tỉnh.
- GDĐT: Giao dịch điện tử.
- HSM: Hardware Security Module.
- PKI: Public Key Infrastructure.
2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- “Khóa mật” một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật không
đối xứng, được dùng để tạo chữsố.
- “Khóa công khai” một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật không
đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ số được tạo bởi khóa mật tương
ứng trong cặp khóa.
- “Ký số” việc đưa khóa mật vào một chương trình phần mềm để tự
động tạogắn chữsố vào thông điệp dữ liệu.
- “Chữ số” một dạng chữ điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một
thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật không đối xứng, theo đó, người
:1166
22
09
Đánh giá bài viết
1 67
Bài liên quan