Quyết định 101/QĐ-UBDT

Quyết định 101/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 12 tháng 03 năm 2013 về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn III và các Chương trình, Dự án giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi (Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn III).

ỦY BAN DÂN TỘC
-----------------
Số: 101/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN III
VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN GIẢM NGHÈO VÙNG DÂN TỘC VÀ
MIỀN NÚI (VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN III)

-------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 258/UBTVQH13-TCNS ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Thông báo số 96a-TB/BCSĐ ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc về thông báo ý kiến kết luận của Ban Cán sự Đảng về công tác tổ chức, cán bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn III và các Chương trình, Dự án giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi (sau đây gọi tắt là Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn III) thuộc Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn III có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III và các Chương trình, Dự án giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi, thuộc thẩm quyền chỉ đạo, quản lý của Ủy ban Dân tộc;

Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn III được thừa lệnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký một số văn bản chuyên môn và được sử dụng con dấu của Ủy ban để giao dịch.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn III có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và các chuyên viên trong chỉ tiêu biên chế của Ủy ban Dân tộc.

2. Chánh Văn phòng có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc của Văn phòng trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn III tự giải thể khi chương trình kết thúc.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn III và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Lưu: VT, TCCB (8 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Giàng Seo Phử

Đánh giá bài viết
1 165
0 Bình luận
Sắp xếp theo