Quyết định 03/2016/QĐ-UBND Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí, cơ quan đại diện nước ngoài

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND - Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí, cơ quan đại diện nước ngoài

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quy định về việc cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân (UBND) quận, huyện, thị xã thuộc UBND Thành phố Hà Nội đối với hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

Nghị định 07/2016/NĐ-CP về Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Hướng dẫn 4289/NHCS-TDNN về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp qua nước ngoài

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 03/2016/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHO BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài và cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 4 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 1 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 1630/TTr-NV ngày 16 tháng 12 năm 2015; Báo cáo thẩm định số 3672/STP-VBQP ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Sở Tư pháp về việc Ban hành "Quy chế cung cấp thông tin của Thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về việc cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

QUY CHẾ
VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHO BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân (UBND) quận, huyện, thị xã thuộc UBND Thành phố Hà Nội đối với hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

1. Mọi hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài chỉ được phép tiến hành sau khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền quy định tại Quy chế này và phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. Đối với sự việc mang tính phức tạp, nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, phải xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan Trung ương liên quan trước khi thông tin.

3. Thông tin chỉ được cung cấp cho phóng viên báo chí nước ngoài đã được Bộ Ngoại giao cấp phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài còn thời hạn hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Chương II

HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 3. Hoạt động cung cấp thông tin định kỳ

1. Thông tin định kỳ là những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Thành phố Hà Nội; thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của công cuộc đổi mới trên địa bàn Thành phố; thông tin quảng bá về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung, Hà Nội và các quận, huyện, thị xã nói riêng.

2. Việc tổ chức cung cấp thông tin định kỳ được thực hiện thông qua các hình thức sau:

a) Hàng quý cung cấp thông tin định kỳ bằng văn bản cho Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Thành phố;

b) Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố, cổng hoặc trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã;

c) Xuất bản ấn phẩm thông tin bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành;

d) Đăng tin, bài, phát biểu và các hình thức thông tin khác trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam và nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành;

đ) Tổ chức các cuộc họp báo quốc tế định kỳ của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hoạt động cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

1. Các trường hợp đột xuất, bất thường sau:

a) Các vụ việc, vấn đề quan trọng có tác động đến xã hội, cần kịp thời cung cấp thông tin chính thống, giúp dư luận quốc tế có thông tin đầy đủ, chính xác và minh bạch;

b) Các đề nghị, yêu cầu cung cấp thông tin đột xuất mang tính phức tạp, nhạy cảm của cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

2. Việc tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trong các trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua một hoặc một số hình thức sau:

a) Tổ chức họp báo hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản hành chính, hoặc thông cáo báo chí để gửi đến các cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài;

b) Thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố, cổng hoặc trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Trả lời phỏng vấn; đăng tin, bài, phát biểu của lãnh đạo UBND Thành phố.

Điều 5. Những thông tin được phép từ chối và không cung cấp

Thực hiện theo Quy định tại Khoản 3, Điều 6 của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg.

Điều 6. Cách thức cung cấp thông tin

1. Các yêu cầu cung cấp thông tin của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải được gửi đến Sở Ngoại vụ. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm đề xuất, tham mưu, trình lãnh đạo UBND Thành phố xem xét quyết định, tổ chức thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành trong thời gian (07) ngày làm việc.

Đối với các sự việc mang tính phức tạp, nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, nếu thấy cần thiết, Sở Ngoại vụ chủ động tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan của Trung ương và Thành phố trước khi báo cáo trình lãnh đạo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Đánh giá bài viết
1 104
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo