Phiếu xếp loại giáo viên của hiệu trưởng

PHIẾU XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu phiếu xếp loại giáo viên của hiệu trưởng. Phiếu xếp loại giáo viên của hiệu trưởng được thực hiện vào cuối năm để xét thưởng, khen thưởng giáo viên bộ môn.

Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2017-2018

Chi tiết phiếu xếp loại giáo viên của hiệu trưởng:

Phiếu xếp loại giáo viên của hiệu trưởng

Phòng GD&ĐT:....................................................................................................

Trường: ………………………………………………Năm học:.............................

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Xếp loại của tổ chuyên môn

Xếp loại chính thức của Hiệu trưởng

Ghi chú

* Tổng số giáo viên:..............................................................................................

* Tổng cộng mỗi loại:............................................................................................

- Xuất sắc:...................................................................................................

- Khá: .........................................................................................................

- Trung bình: ..............................................................................................

- Kém :........................................................................................................

……………, ngày ... tháng ... năm 20……

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

Ngoài phiếu xếp loại giáo viên của hiệu trưởng, còn có phiếu Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 3.113
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo