Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu - Mẫu HK03

Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu - mẫu HK03 ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bộ công an được dùng để xác minh cho trường hợp có những thông tin chưa rõ, chưa thống nhất … Mời bạn đọc tải mẫu Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu để tham khảo khi cần làm thủ tục hành chính liên quan đến việc xác minh nhân khẩu.

1. Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu là gì?

Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu là mẫu dùng để xác minh cho trường hợp có những thông tin chưa rõ, chưa thống nhất. Mẫu gồm các thông tin về người đề nghị xác minh, nội dung xác minh............

2. Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu HK03 ban hành theo
Thông tư số 36/2014/TT-BCA
ngày 9/9/2014

PHIẾU XÁC MINH HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:………………..........................................................

Đề nghị xác minh trường hợp:

1. Họ và tên(1):…………..................................………………..................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):...............…...........................................………………......

3. Ngày, tháng, năm sinh: ...............……….......................4. Giới tính:...............………....

5. Nơi sinh:...............…………....................................……………….................................

6. Nguyên quán:...............……………...................………………..........................

7. Dân tộc:...............…………… 8. Tôn giáo: …..................................9. Quốc tịch:…......

10. CMND số: …..................................…...........11. Hộ chiếu số:..................................

12. Họ tên cha: ...................................................13. Họ tên mẹ:...................................

14. Họ và tên chủ hộ:.......................... 15. Quan hệ với chủ hộ:........................................

16. Nơi thường trú:.......................................................................................................

17. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:.....................................................................................

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:.....................................................................................

NỘI DUNG XÁC MINH (2)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Kết quả xác minh gửi về:.........................................trước ngày……tháng…….năm…….

CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
……. ngày……tháng……năm....
TRƯỞNG CÔNG AN…….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

............................
............................
TRẢ LỜI XÁC MINH

1. Kết quả xác minh (3):.............................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Nhận xét và đề xuất:...........................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
……. ngày……tháng……năm....
TRƯỞNG CÔNG AN…….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Hướng dẫn ghi Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu:

1. Cách ghi thông tin về cá nhân:

Khi ghi thông tin về cá nhân phải căn cứ vào giấy khai sinh và các giấy tờ hộ tịch khác. Nếu không có các giấy tờ trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

a) Mục "Kính gửi": Ghi tên cơ quan nhận phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu và cấp trên trực tiếp của cơ quan đó. Trường hợp gửi phiếu xác minh cho cơ quan Công an xã, phường, thị trấn ngoài phạm vi địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải ghi đầy đủ địa giới hành chính của Công an xã, phường, thị trấn đó (xã, huyện, tỉnh).

b) Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu;

c) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;

d) Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số CMND và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này);

đ) Mục “Giới tính”: Nếu giới tính Nam thì ghi là Nam, nếu giới tính Nữ thì ghi là Nữ;

e) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;

f) Mục “Quê quán”: Ghi quê quán theo giấy khai sinh. Nếu giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo quê quán của cha hoặc quê quán của mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trường hợp con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận cha cho con thì quê quán của con được xác định theo quê quán của mẹ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại;

g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có);

h) Mục “Dân tộc” và “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;

i) Mục “Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.

2. Phần yêu cầu xác minh (mặt trước):

a) Mục "Nội dung xác minh": Ghi tóm tắt, rõ nội dung cần xác minh và thông tin về các nhân khẩu kèm theo (nếu có);

b) Mục "Kết quả xác minh gửi về": Ghi tên cơ quan nơi lập phiếu xác minh và cấp trên trực tiếp của cơ quan đó. Trường hợp cơ quan Công an xã, phường, thị trấn lập phiếu xác minh gửi đi ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải ghi đầy đủ địa giới hành chính của Công an xã, phường, thị trấn đó (xã, huyện, tỉnh);

c) Mục "Trưởng Công an": Trưởng Công an nơi gửi phiếu xác minh phải ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ và đóng dấu. Đối với Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Chỉ huy Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ký phiếu xác minh trong phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoài phạm vi cấp huyện thì Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ký phiếu xác minh.

3. Phần trả lời xác minh (mặt sau):

a) Mục "Kết quả xác minh": Trả lời đầy đủ kết quả xác minh theo các nội dung yêu cầu xác minh. Trường hợp không có đối tượng xác minh hoặc thông tin về đối tượng không chính xác cũng phải trả lời;

b) Mục "Trưởng Công an": Trưởng Công an nơi gửi trả lời xác minh phải ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ và đóng dấu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 32.027
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo