Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm

Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động

Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm là mẫu phiếu cần thiết để người lao động điền thông tin đăng ký gửi cho Trung tâm dịch vụ việc làm để tìm việc thông qua trung tâm được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH và được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết 93/NQ-CP về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là trung tâm dịch vụ việc làm).

Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

Mẫu số 1: Mẫu phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

Mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ...............................

Họ và tên: .............................................................Sinh ngày ...... /....../........... Nam , Nữ..........

Số CMTND/Số định danh cá nhân:.............................................................................................

Số sổ BHXH:...............................................................................................................................

Số điện thoại: ........................................Địa chỉ email (nếu có)..................................................

Nơi ở hiện tại:.............................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe:...................................................................................................................

Chiều cao (cm): ......................................Cân nặng(kg):.............................................................

Trình độ giáo dục phổ thông:......................................................................................................

Ngoại ngữ: ...............................................Trình độ:...................................................................

Tin học: ....................................................Trình độ:..................................................................

Trình độ đào tạo:

Số TTChuyên ngành đào tạoTrình độ đào tạo (1)
1
2
...

Trình độ kỹ năng nghề (nếu có).....................................................................................................

Khả năng nổi trội của bản thân......................................................................................................

I. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Số
TT
Tên đơn vị
đã làm việc
Thời gian làm việc
(Từ ngày.../.../....đến ngày .../.../...)
Vị trí công việc đã làm
1
2
....

Mức lương (trước lần thất nghiệp gần nhất):..................................................................................

Lý do thất nghiệp gần nhất:.............................................................................................................

II. TÌNH TRẠNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM HIỆN NAY

Đã liên hệ tìm việc làm ở đơn vị nào (từ lần thất nghiệp gần nhất đến nay):.................................

........................................................................................................................................................

III. NHU CẦU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

1. Tư vấn

Chính sách, pháp luật về lao động việc làm ........... Việc làm..............

Bảo hiểm thất nghiệp ................ Khác....................

2. Giới thiệu việc làm

Vị trí công việc:..............................................................................................................................

Mức lương thấp nhất:....................................................................................................................

Điều kiện làm việc:........................................................................................................................

Địa điểm làm việc:.........................................................................................................................

Khác:............................................................................................................................................

Loại hình đơn vị: Nhà nước ........; Ngoài nhà nước .........; Có vốn đầu tư nước ngoài.............

......, ngày ...... tháng ...... năm ...........

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

  • (1) Công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ nghề, chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 03 tháng, sơ cấp từ 03 tháng đến dưới 12 tháng, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên.
Đánh giá bài viết
1 3.811
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.