Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn

Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn trong bài viết này. Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn đưa ra điểm số đánh giá, xếp loại của giáo viên được đánh giá.

Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng

Mẫu bảng đánh giá, xếp loại giáo viên

Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn

Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn

Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung:

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Phòng GD&ĐT:....................................................................................................

Trường: ………………………………………………Năm học:.............................

Tổ chuyên môn:.....................................................................................................

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Đánh giá của Tổ

Ghi chú

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

……………, ngày ... tháng ... năm 20……

Tổ trưởng tổ chuyên môn

(ký, ghi rõ họ và tên)

Đánh giá bài viết
1 3.122
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo