Phiếu phân tích đánh giá chất lượng Đảng viên - Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2019

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại Đảng viên

Mẫu phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại Đảng viên là biểu mẫu được lập ra để đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên 2019. Biểu mẫu đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2019 được ban hành kèm theo hướng dẫn số 16-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Hiện nay việc hướng dân đánh giá xếp loại Đảng viên, tổ chức Đảng được thực hiện theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2019 về đánh giá xếp loại Đảng viên. Mời các bạn xem thông tin chi tiết tại hướng dẫn 21 để nắm được cách đánh giá Đảng viên 2019 mới nhất.

Mẫu phiếu nêu rõ thông tin chủ thể tham gia đánh giá xếp loại, tiêu chí phân loại, và cấp độ thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết của mấu phiếu đánh giá xếp loại Đảng viên, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Song song với việc hoàn thành viết bản kiểm điểm cá nhân cuối năm thì việc gấp rút hoàn thành các bài thu hoạch nghị quyết TW 8 khóa 12 cũng là những công việc được các Đảng viên ưu tiên thực hiện. hoatieu.vn xin được chia sẻ với các bạn mẫu bài thu hoạch Nghị quyết TW 8 khóa 12 mới nhất và xúc tích để các bạn cùng tham khảo làm tư liệu cho bài thu hoạch của mình.

1. Phiếu phân tích chất lượng đảng viên 2019

Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

ĐẢNG VIÊN

- Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: …...............................................................................................

- Họ và tên đảng viên ….........................Sinh hoạt tại chi bộ….............................................................

- Chức vụ công tác:...............................................................................................................................

+ Đảng: ….............................................................................................................................................

+ Chính quyền, chuyên môn: …............................................................................................................

+ Đoàn thể: ….......................................................................................................................................

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ[5]

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

1

Tư tưởng chính trị

2

Đạo đức, lối sống

3

Ý thức tổ chức kỷ luật

4

Tác phong, lề lối làm việc

5

Kết quả phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

II

Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

1

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định …

2

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm (lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể)…

III

Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

IV

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

V

Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

VI

Kết quả kiểm điểm theo gợi ý (nếu có)

Nhận xét chung: ….....................................................................................................................

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: …….......................................................................................

("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").

Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

[5] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

2. Mẫu phiếu phân tích chất lượng Đảng viên 05 - HD KĐ.ĐG chi tiết

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

....., ngày ......tháng .......năm

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM ....

Họ và tên đảng viên:................................................................................................

Sinh hoạt tại chi bộ:..................................................................................................

Chức vụ công tác:.....................................................................................................

+ Đảng:.....................................................................................................................

+ Chính quyển, chuyên môn:...................................................................................

+ Đoàn thể:...............................................................................................................

TT

KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

CP ĐỘ THC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

1

Tư tưởng chính trị

1.1

Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mói của Đảng.

1.2

Việc chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.3

Việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đọt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

2

Phẩm chất đạo đức, lối sống

2.7

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

2.2

Việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân;

2.3

Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

2.4

Ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

2.5

Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi (đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý).

2.6

Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định (đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý).

2.7

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đon vị (đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý).

3

Ý thức tổ chức kỷ luật

3.1

Việc chấp hành sự phân công của tổ chức.

3.2

Thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đon vị.

3.3

Các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định.

3.4

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy CO’ sở nơi đảng viên cư trú.

3.5

Trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

3.6

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

4

Tác phong, lề lối làm việc

4.1

Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

4.2

Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

4.3

Tinh thần họp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

4.4

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc

4.6

Có thành tích nối bật trong công tác.

5

Kết quả phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” của cá nhân.

5.1

Có ý thức trong nhận diện những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

5.2

Không có các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

II

về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

1

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định

1.1

Trách nhiệm, quyền hạn được của Đảng phân công

1.2

Trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền

1.3

Trách nhiệm, quyền hạn của đoàn thể

1.4

Kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tồ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị (Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)

1.5

Quan hệ, phối họp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý (Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)

1.6

Thái độ công tâm, khách quan trong lãnh, chỉ đạo (Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý);

1.7

Việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng (Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý).

2

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm (lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể)...

2.1

Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm theo chương trình, kế hoạch.

2.2

Chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm;

2.3

Chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

2.4

Có đề tài, sáng kiến áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đon vị.

2.5

Tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; sự phối họp với đồng nghiệp, tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

2.6

Tinh thần đôi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm.

2.7

Ý thức, thái độ phục vụ nhân dân...

III

Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

1

Thực hiện việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

2

Kết quả việc cam kết.

IV

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

V

Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, Cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

VI

Kết quả kiểm điểm theo gợi ý (nếu có)

Đ nghị xếp loại mức chất lượng:

("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").

Phiếu phân tích đánh giá chất lượng Đảng viên là biểu mẫu phiếu đánh giá xếp loại Đảng viên thực hiện theo hướng dẫn số 16/HD-BTCTW 2018

Đánh giá bài viết
5 113.608
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo