Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc

Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc mới nhất

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc được ban hành kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT về hướng dẫn Luật hóa chất Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC

Căn cứ Nghị định số ….../…./NĐ-CP ngày .. tháng .. năm … của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Căn cứ Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ……… của Bộ Công Thương …..,

BÊN BÁN

Tên tổ chức/cá nhân:……… (1)………………………………………. ……….

Địa chỉ trụ sở: …………………..Điện thoại: ……… Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm………

Tên người đại diện:………………………………………………………………

Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu người đại diện: số………, cấp ngày….tháng……năm…………… tại………………………………………

BÊN MUA

Tên tổ chức/các nhân:……… (1)……………………………………. ………..

Địa chỉ trụ sở: …………………..Điện thoại: ……… Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. ngày …… tháng ….. năm …do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……

Tên người đại diện:………………………………………………………….......

Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu người đại diện: số…………., cấp ngày….tháng……năm…… tại……………………………………………..

Thông tin mua, bán hóa chất độc gồm các nội dung sau:

TT

Tên thương mại

Nhận dạng hóa chất độc

Mục đích sử dụng

Tên hóa học

Mã số CAS

Công thức hóa học

Khối lượng

Sản xuất

Kinh doanh

Sử dụng

1

2

n…

Bên bán hàng cung cấp các thông tin đầy đủ về hóa chất độc cho bên mua hàng. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc được Bên mua, Bên bán lưu giữ ít nhất 05 năm và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

(Ký tên và đóng dấu)

(2)….., ngày … tháng … năm ……

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân mua và bán hóa chất độc.

(2): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân bán hàng.

Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc

Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc

Đánh giá bài viết
1 1.088
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo