Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm

Mẫu phiếu đánh giá thực tập sư phạm

Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm dùng để đánh giá sinh viên thực tập làm công tác chủ nhiệm tại các trường tiểu học, trung học, phổ thông... Mẫu phiếu gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, nội dung đánh giá... Mời các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm như sau:

TRƯỜNG …….……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP CHỦ NHIỆM

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG:

- Họ và tên sinh viên:................................................Ngày sinh:............................................…

- Mã số sinh viên:…...................................................................................................................

- Lớp:….............................................Khoa:...............................................................................

- Thực tập tại lớp:.........................................Trường.................................................................

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Stt

Nội dung đánh giá

Thang

điểm

Điểm

Điểm

TBC

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

1

Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm và các hoạt động giáo dục khác đảm bảo tính khoa học và đề ra được nhiều biện pháp, nội dung giáo dục cụ thể và bước đầu tổ chức cho tập thể lớp thực hiện có hiệu quả.

2,0

2

Nghiên cứu, tìm hiểu, phân loại học sinh và biết lựa chọn các phương pháp, hình thức giáo dục thích hợp.

1,5

3

Tích cực, chủ động tổ chức lớp chủ nhiệm thành một tập thể đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào chung của nhà trường.

1,5

4

Lãnh đạo, duy trì đội ngũ cán bộ lớp, tổ, đoàn thể hoạt động tích cực giúp đỡ học sinh trong lớp cùng phấn đấu tiến bộ trong học tập, tư tưởng, nề nếp, tác phong và hành vi đạo đức.

2,0

5

Tham gia tập hợp, phối hợp các lực lượng trong và ngoài trường (cha mẹ học sinh, giáo viên bộ môn, đoàn thể XH) tham gia giáo dục học sinh cá biệt có hiệu quả.

1,0

6

Kết quả rèn luyện, học tập của tập thể lớp trong thời gian thực tập là có tiến bộ rõ rệt.

2,0

Tổng cộng:

10 điểm

Điểm bằng số:…………….Bằng chữ:…………………………….

Ưu điểm:……………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................

Hạn chế:…………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................

, ngày …..tháng…..năm 20…

Giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm

Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm

Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm

Đánh giá bài viết
1 7.254
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo