Phiếu chấm thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện

Phiếu chấm thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi

Phần thi kể chuyện sẽ được chấm theo các tiêu chí: Phong cách (thời gian, ngữ điệu, giọng điệu,…) Nội dung câu chuyện: Ý nghĩa (tác dụng giáo dục) và trả lời câu hỏi của BGK.

Phiếu chấm thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện

PHÒNG GD&ĐT ……………….

HỘI ĐỒNG THI GVCN GIỎI …-…

PHIẾU CHẤM ĐIỂM PHẦN THI KỂ CHUYỆN
& THI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Họ và tên:………………………………………...

Đơn vị:…………………………………………….

Phần thi kể chuyện

Tổng
điểm

Phần thi xử lý
tình huống

Ghi chú

Phong cách
(thời gian, ngữ điệu,
giọng điệu,…)

Nội dung
câu chuyện

Ý nghĩa (tác dụng
giáo dục) + trả lời
câu hỏi của BGK

(2 điểm)

(4 điểm)

(4 điểm)

(10 điểm)

(10 điểm)

Giám khảo

Đánh giá bài viết
2 2.505
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo