Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Chương trình số 06-CTr/TU giai đoạn 2021-2025

Ngày 17/3/2021, Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Chương trình hướng tới 3 mục tiêu, trong đó sẽ phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại;

Xây dựng môi trường sống lành mạnh, phong phú, tạo chuyển biến tích cực về tâm lý, lối sống, hành vi của thanh thiếu niên, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, lấy “Chân-Thiện-Mỹ" làm mục tiêu của các hoạt động văn hóa nghệ thuật, đồng thời, tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa của thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa phong phú của Nhân dân.

Đồng thời, đưa ra các nhóm nhiệm vụ cần tập trung gồm: Phát triển văn hóa, thể thao; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh ...

Nội dung chi tiết mời các bạn xem trên file PDF hoặc tải về Tại đây.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Người ký: Thành ủy Hà Nội
Email: Van thu VPTU
/TUHaNoi/DCS/VN@TUHANOI
Cơ quan: Thành ủy Hà Nội
Thời gian ký: 20.03.2021 15:04:55
+07:00
Đánh giá bài viết
1 267
Bài liên quan