Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT về công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT - Danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính

Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT năm 2017 về công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 16/08/2017. Mời các bạn tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2752/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỂ THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 60 thủ tục hành chính có thể được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

- Lĩnh vực Giáo dục Đại học: 11 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục I);

- Lĩnh vực Pháp chế: 04 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục II);

- Lĩnh vực Hợp tác Quốc tế: 19 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục III);

- Lĩnh vực Tổ chức Cán bộ: 11 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục IV);

- Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng: 07 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục V);

- Lĩnh vực Giáo dục Mầm non: 04 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục VI);

- Lĩnh vực Công tác chính trị, Học sinh - Sinh viên: 02 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục VII);

- Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc: 01 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục VIII);

- Lĩnh vực Giáo dục Quốc phòng - An ninh: 01 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục IX).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện:

- Niêm yết danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên trang thông tin điện tử (nếu có).

- Bổ sung phương thức giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích (nếu có) khi sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.

- Chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong việc xác định cụ thể số lượng, dịch vụ công ích sẽ cung cấp đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; kết nối thông tin (nếu có).

- Hàng năm, căn cứ trên các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định này và các thủ tục hành chính mới được công bố, sửa đổi, bổ sung để thực hiện rà soát đồng thời kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ) điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Lãnh đạo Bộ;
  • Các đơn vị thuộc CQ Bộ;
  • Bộ Thông tin truyền thông;
  • Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
  • Như điều 4;
  • Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Có thể thực hiện được việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực giáo dục Cao Đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và Liên kết đào tạo

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên TTHC

Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

1

Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo

Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

2

Cho phép phân hiêu trường đại học hoạt động đào tạo

Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

3

Cho phép trường đại học, phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo trở lại

Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

4

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

5

Đăng ký bổ sung họat động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

7

Đăng ký thực hiện liên kết đào tạo

Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

8

Cho phép mở ngành hoăc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

9

Cho phép mở ngành hoăc chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

10

Mơ nganh đào tạo trình độ đai hoc, trình độ cao đăng

Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

11

Đăng ký, xác nhận Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Bưu chính/ trực tiếp/ điện tử

- Danh mục gồm có 11 thủ tục hành chính.

PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Có thể thực hiện được việc tiếp nhận, trả kết quả qua hệ thống bưu chính công ích lĩnh vực Pháp chế

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên TTHC

Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Bưu chính/ trực tiếp

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Bưu chính/ trực tiếp

3

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Bưu chính/ trực tiếp

4

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Bưu chính/ trực tiếp

- Danh mục gồm có 04 thủ tục hành chính.

PHỤ LỤC III
DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Có thể thực hiện được việc tiếp nhận, trả kết quả qua hệ thống bưu chính công ích lĩnh vực Hợp tác Quốc tế

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày /8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên TTHC

Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

1

Tuyển sinh đi học ở nước ngoài bằng học bổng Hiệp định và các học bổng khác

Bưu chính

2

Tuyển sinh đi học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Bưu chính

3

Tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài

Bưu chính

4

Cử lưu học sinh đi học diện lấy bằng

Bưu chính

5

Gia hạn học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học

Bưu chính

6

Tiếp nhận lưu học sinh về nước

Bưu chính

7

Chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam

Bưu chính

8

Tuyển chọn chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài

Bưu chính

9

Cử chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài

Bưu chính

10

Gia hạn đối với chuyên gia giáo dục làm việc tại nước ngoài

Bưu chính

11

Tiếp nhận chuyên gia giáo dục về nước

Bưu chính

12

Cấp sinh hoạt phí cho lưu học sinh

Bưu chính

13

Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Bưu chính

14

Phê duyệt Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài

Bưu chính

15

Gia hạn Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài

Bưu chính

16

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam

Bưu chính

17

Quyết định cử cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

Bưu chính

18

Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục ở nước ngoài tại Việt Nam

Bưu chính

Thuộc tính văn bản: Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT

Số hiệu: 2752/QĐ-BGDĐT

Loại văn bản: Quyết định

Lĩnh vực, ngành: Bộ máy hành chính, Giáo dục

Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Người ký: Phạm Mạnh Hùng

Ngày ban hành: 16/08/2017

Ngày hiệu lực: 16/08/2017

Đánh giá bài viết
1 185
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo