Hướng dẫn cài đặt An toàn Covid19

Hướng dẫn sử dụng app “an toàn covid-19” trên Android và IOS

App an toàn với COVID-19 (An toàn COVID-19) được xây dựng để đảm bảo chung sống an toàn với dịch COVID-19 tại các địa điểm công cộng (Trường học, Bệnh viện, ...) trên toàn quốc. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ cách cài đặt và sử dụng Ứng dụng An toàn COVID-19 trong trường mầm non, phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19(An toàn COVID-19)được xây dựng để đảm bảo chung sống an toàn với dịch COVID-19 tại các địa điểm công cộng (Trường học, Bệnh viện, ...) trên toàn quốc. Bản đồ cung cấp thông tin công khai được cập nhật liên tục hàng ngày từ các địa điểm công cộng này. Mức độ an toàn tại từng cơ sở, khu vực (quận huyện, tỉnh, thành phố) được phân biệt bằng màu sắc để cung cấp hình ảnh khách quan, nhanh chóng, sinh động tới từng người dân, cán bộ, lãnh đạo theo dõi trên bản đồ.Đồng thời, với thông tin cung cấp trên bản đồ chung sống an toàn với COVID-19, các lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo đơn vị kiểm soát, chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên phạm vi từng khu vực, từng cơ sở của mình.Thông tin được công khai mình bạch trên bản đồ theo thời gian thực, người dân có thể chủ động giám sát, theo dõi và báo cáo trực tiếp ngay trên bản đồ.

II. Tài khoản đăng nhập An toàn Covid19

Để sử dụng Ứng dụng An toàn COVID-19 mỗi trường cần có tài khoản đăng nhập, tài khoản này được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành. Cách lấy thông tin tài khoản như sau:

Bước 1: Đăng nhập CSDL Mầm Non – Phổ thông

Truy cập vào trang http://csdl.moet.gov.vn/

Nhấn chọn vào cấp trường tương ứng và tiến hành đăng nhập bằng tài khoản CSDL đã được
cấp.

Cài đặt ứng dụng an toàn Covid19

Bước 2: Chọn Danh Sách Mã Định Danh, Mật Khẩu Mặc Định

1. Chọn Quản lý giáo dục…(cấp học của trường)

2. Chọn 5. Công cụ hỗ trợ

3. Chọn 5.5 Công cụ khác

4. Nhấn chọn 5.5.1 Danh Sách Mã Định Danh, Mật Khẩu Mặc Định

Aap an toàn covid

Lưu ý: Với các trường đang sử dụng CSDL mở rộng, vị trí Danh Sách Mã Định Danh, Mật Khẩu Mặc Định có sự thay đổi:

1. Chọn Quản lý giáo dục…(cấp học của trường)

2. Chọn 10. Công cụ hỗ trợ

3. Chọn 10.1 Công cụ khác

4. Nhấn chọn 10.1.1 Danh Sách Mã Định Danh, Mật Khẩu Mặc Định

An toàn covid19

Bước 3: Lấy Tên đăng nhập và Mật khẩu để sử dụng Ứng dụng An toàn Covid-19

• Trong phần Danh Sách Mã Định Danh, Mật Khẩu Mặc Định chọn 1. Trường

• Trong các thông tin hiển thị có UserNameMật khẩu chính là thông tin đăng nhập (UserName/Tên đăng nhập và Mật khẩu/Password) để đăng nhập vào Ứng dụng An toàn Covid-19

Cài đặt an toàn covid

Chi tiết cách đăng nhập an toàn COVID-19 và sử dụng mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về Tại đây.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

NG DN S DNG NG DNG “AN TOÀN COVID-19”
DÀNH CHO THIT B DI DNG ANDROID VÀ IOS
Hà Ni, /2020
HDSD ng dụng “An toàn COVID-19” dành cho thiết b di dng Android và iOS (cấp Trưng)
Trang 1
I. GII THIU CHUNG
Bản đồ chung sng an toàn vi COVID-19 (An toàn COVID-19) đưc xây dng
để đảm bo chung sng an toàn vi dch COVID-19 tại các địa điểm công cng
(Trường hc, Bnh viện, …) trên toàn quốc. Bản đồ cung cấp thông tin công khai được
cp nht liên tc hàng ngày t các địa điểm công cng này. Mức đ an toàn ti từng cơ
s, khu vc (qun huyn, tnh, thành phố) được phân bit bng màu sắc để cung cp
hình ảnh khách quan, nhanh chóng, sinh động ti từng người dân, cán bộ, lãnh đạo theo
i trên bản đồ. Đồng thi, vi thông tin cung cp trên bản đồ chung sng an toàn vi
COVID-19, các lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo đơn vị kim soát, ch đạo vic thc
hiện đảm bo an toàn phòng, chng dch trên phm vi tng khu vc, từng sở ca
mình.
Thông tin được công khai nh bch trên bản đồ theo thi gian thực, người dân
th ch động giám sát, theo dõi và báo cáo trc tiếp ngay trên bản đồ.
HDSD ng dụng “An toàn COVID-19” dành cho thiết b di dng Android và iOS (cấp Trưng)
Trang 2
II. TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP
Để s dng ng dng An toàn COVID-19 mỗi trường cn có tài khoản đăng nhập,
tài khoản này được B Giáo dục và Đào tạo gi v thông qua h thống Cơ sở d liu
ngành. Cách ly thông tin tài khoản như sau:
c 1: Đăng nhập CSDL Mm Non Ph thông
Truy cp vào trang http://csdl.moet.gov.vn/
Nhn chn vào cấp trường tương ứng và tiến hành đăng nhp bng tài khoản CSDL đã đưc
cp.
c 2: Chn Danh Sách Mã Định Danh, Mt Khu Mc Đnh
1. Chn Qun lý giáo dc…(cấp hc của trường)
2. Chn 5. Công c h tr
3. Chn 5.5 Công c khác
4. Nhn chn 5.5.1 Danh Sách Mã Định Danh, Mt Khu Mc Đnh
Đánh giá bài viết
2 1.408
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo