Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THCS

Phân phối chương trình môn Lịch sử THCS

Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THCS từ học kì I đến học kì II môn Lịch sử lớp 6 - 9 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

Phân phối chương trình môn Ngữ văn bậc THCS

Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân bậc THCS

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS
MÔN LỊCH SỬ

Kèm theo Kế hoạch số 01/THCS-LNQ
Thực hiện năm học 2016 – 2017
Cả năm: 37 tuần, 35 tiết
Học kì I: 19 tuần, 18 tiết
Học kì II: 18 tuần, 17 tiết

TIẾT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

MỞ ĐẦU

1

Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử

2

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

Phần một. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

3

Bài 3. Xã hội nguyên thuỷ

4

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

5

Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây

Mục 2. Xã hội cổ đại Hi Lạp Rô Ma gồm những giai cấp nào? và Mục 3. Chế độ chiếm hữu nô lệ. (Gộp hai mục với nhau, tránh sự trùng lặp để HS hiểu về sự hình thành 2 giai cấp chủ nô và nô lệ và vai trò của họ).

6

Bài 6. Văn hoá cổ đại

Tích hợp với môn mỹ thuật

7

Bài 7. Ôn tập

Phần hai. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GÔC ĐẾN THẾ KỈ X

Chương I. Buổi đầu lịch sử nước ta

8

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta

9

Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

10

Kiểm tra viết 1 tiết

Chương II. Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc

11

Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Mục 1. Công cụ sản xuất đựơc cải tiến như thế nào? và Mục 2. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào? (Gộp 2 mục với nhau)

12

Bài 11. Những chuyển biến về xã hội

13

Bài 12. Nước Văn Lang

14

Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

15

Bài 14. Nước Âu Lạc

Đoạn "Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương... Bồ chính cai quản" trong Mục 2. Nước Âu Lạc ra đời: Không dạy

16

Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo)

17

Bài 16. Ôn tập học kì I

18

Kiểm tra học kì I

Học kì II

TIẾT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Chương III. Thời kì Bắc thuộc và đầu tranh giành độc lập

19

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

20

Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

21

Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (từ giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

22

Bài 20. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (từ giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) (tiếp)

23

Làm bài tập lịch sử

24

Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Tiểu sử Lý Bí: Không yêu cầu HS tìm hiểu

Tiểu sử Triệu Quang Phục: Không yêu cầu HS tìm hiểu

25

Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp)

26

Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

27

Bài 24. Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

28

Làm bài tập lịch sử

29

Bài 25. Ôn tập chương III

30

Làm bài kiểm tra viết

Chương IV. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

31

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

32

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

33

Lịch sử địa phương

34

Bài 28. Ôn tập

35

Kiểm tra học kì II

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 THCS
MÔN LỊCH SỬ

Kèm theo Kế hoạch số 01/THCS-LNQ
Thực hiện năm học 2016 – 2017
Cả năm: 37 tuần, 70 tiết
Học kì I: 19 tuần, 36 tiết
Học kì II: 18 tuần, 34 tiết

TIẾT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Phần một. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

1

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

2

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

3

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

4

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

6 dòng đầu Mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc: Không dạy

5

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến (tiếp)

6

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Mục 1. Những trang sử đầu tiên: Không dạy

7

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

8

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (tiếp)

9

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

Mục 1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến: Không dạy

10

Làm bài tập lịch sử

Phần hai. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (thế kỉ X)

11

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Danh sách 12 sứ quân của Mục 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô: Không dạy

12

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

13

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (tiếp)

Chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI -XII)

14

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

15

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)

Tích hợp môn văn

16

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) (tiếp)

17

Làm bài tập lịch sử

18

Ôn tập

19

Làm bài kiểm tra viết

20

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hóa

21

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hóa (tiếp)

Chương III. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV)

22

Bài 13. Nước Đại Việt thế kỉ XIII

23

Bài 13. Nước Đại Việt thế kỉ XIII (tiếp)

24

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Nội dung sự thành lập nhà nước Mông Cổ của Mục 1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ: Không dạy

25

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theoI)

26

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)

27

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)

28

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

29

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần (tiếp theo)

30

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

31

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (tiếp)

32

Bài 17. Ôn tập chương II và chương III

Chương IV. Đại Việt thời Lê sơ (từ thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI)

33

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

34

Làm bài tập lịch sử

35

Ôn tập

36

Kiểm tra học kì I

37

Lịch sử địa phương

38

Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Tích hợp môn văn

39

Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (tiếp)

40

Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (tiếp)

41

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ

- Mục II.2. Xã hội: Chỉ nêu có các giai cấp

- Mục IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc: Chỉ nêu tên các danh nhân văn hoá, không cần nêu quá chi tiết

42

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (tiếp)

43

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (tiếp)

44

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (tiếp)

45

Bài 21. Ôn tập chương IV

46

Làm bài tập lịch sử

Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII

47

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều và chiến tranh Trịnh - Nguyễn: Không dạy

48

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII) (tiếp theo)

49

Bài 23. Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

50

Bài 23. Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII (tiếp theo)

51

Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Mục 1. Tình hình chính trị: Chỉ nêu nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa.

52

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

53

Bài 25. Phong trào Tây Sơn (tiếp)

54

Bài 25. Phong trào Tây Sơn (tiếp)

55

Bài 25. Phong trào Tây Sơn (tiếp)

56

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

57

Lịch sử địa phương

58

Làm bài tập lịch sử

59

Ôn tập

60

Kiểm tra 1 tiết

Chương VI. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

61

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

62

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (tiếp)

63

Bài 28. Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

64

Bài 28. Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX (tiếp)

65

Lịch sử địa phương

66

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI

67

Làm bài tập lịch sử

68

Bài 30. Tổng kết

69

Ôn tập học kì II

70

Kiểm tra học kì II

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
6 8.541
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo