Nghị quyết số 36/2017/QH14 về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

Nghị quyết số 36/2017/QH14 - Bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

Nghị quyết số 36/2017/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Nghị quyết 35/2017/QH14 Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

Nghị quyết 34/2017/QH14 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 - 2018

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghị quyết số: 36/2017/QH14

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Tờ trình số 333/TTr-TANDTC ngày 06 tháng 5 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo thẩm tra số 658/BC-UBTP14 ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 19 tháng 6 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Hồng Quang, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1968, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang.

2. Ông Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1966, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông có tên tại Điều 1 của Nghị quyết này làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

Đánh giá bài viết
1 107
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo