Nghị quyết 65/NQ-CP

Nghị quyết 65/NQ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 10 năm 2012 về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp quốc về tăng cường hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp.

CHÍNH PHỦ
-----------
Số: 65/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ TỔ CHỨC NÔNG LƯƠNG LIÊN HIỆP QUỐC VỀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP VÀ LÂM NGHIỆP

----------

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 3139/TTr-BNN-HTQT ngày 14 tháng 09 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự thảo Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN và Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp quốc về tăng cường hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp.

Điều 2. Đồng ý Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Bản ghi nhớ nêu trên tại Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm ASEAN lần thứ 34 tổ chức tại Lào vào tháng 09 năm 2012.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ ngay sau khi có hiệu lực.

Điều 4. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại theo quy định./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: NNPTNT, TNMT, Ngoại giao,
Tư pháp (kèm theo Nghị định thư);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: PL, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá bài viết
1 42