Nghị định 47/2019/NĐ-CP

Nghị định số 47/2019/NĐ-CP

Nghị định 47/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

Tóm tắt nội dung Nghị định 47/2019/NĐ-CP

Chỉ thành lập Ban thuộc Chính phủ khi khối lượng công việc cần trên 15 người

Đây là nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ ngày 05/06/2019, có hiệu lực từ ngày 20/07/2019.

Nghị định này đã sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ, theo đó, chỉ thành lập Ban khi khối lượng công việc cần phải bố trí từ 15 người làm việc là công chức, viên chức trở lên. Bên cạnh đó, số lượng cấp phó của Ban, Văn phòng được quy định cụ thể hơn: Ban và Văn phòng có từ 15 – 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm việc mới được bố trí đến 03 cấp phó.

Tiêu chí thành lập phòng thuộc Ban, Văn phòng cũng là quy định mới trong Nghị định, cụ thể: Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên; Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm việc tối thiểu của phòng bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động theo cơ chế tự chủ.

Từ ngày 20/07/2019, số lượng cấp phó của cơ quan thuộc Chính phủ không được quá 04 người kể cả trong trường hợp sáp nhập cơ quan hoặc khi có yêu cầu điều động, luân chuyển của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định này:
- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2016/NĐ-CP
- Hướng dẫn Luật Tổ chức Chính phủ 2015

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

CHÍNH PH
_________
Số: 47/2019/NĐ-CP
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
_______________________________________________
Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01
tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính ph
______________
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội v;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định
về cơ quan thuộc Chính phủ.
Điu 1. Sa đổi, bổ sung một số điều ca Nghđịnh số 10/2016/NĐ-CP
ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về quan thuộc
Chính phủ
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 3 như sau:
“6. Về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và người lao động
a) Đề nghị Bđược Chính phphân ng trình Chính phủ quy định chc
ng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của cơ quan thuộc Cnh phủ;
b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức mối
quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị thuộc cấu tổ chức của quan
thuộc Chính phủ;
c) Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cấp phó
của cơ quan thuộc Chính phủ;
d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật người đứng đầu và cấp phó của các tổ
chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định
của pháp luật; quy định thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu tổ
chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
đ) Quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ
chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định
của pháp luật;
2
e) Quyết định tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức người
lao động thuộc thẩm quyền; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách
dịch, cửa quyền trong hoạt động của cơ quan;
g) Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng,
điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật các chế độ khác
đối với công chức, viên chức người lao động thuộc thẩm quyền quản
theo quy định của pháp luật;
h) Kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật nhiệm vụ được giao
đối với công chức, viên chức người lao động thuộc thẩm quyền quản lý;
giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới công chức, viên chức và người lao
động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;
i) Thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“1. Cơ cấu tổ chức gồm:
a) Ban;
b) Văn phòng;
c) Tổ chức sự nghiệp trực thuộc (nếu có).
2. Ban hoạt động theo chế độ thủ trưởng, không con dấu riêng. Chỉ
thành lập Ban khi khối lượng công việc cần phải bố trí từ 15 người làm việc là
công chức, viên chức trở lên.
3. Văn phòng có con dấu riêng.
4. Ban Văn phòng được thành lập phòng hoặc tổ chức tương đương
(sau đây gọi chung phòng). Số lượng phòng thuộc Ban, Văn phòng được
quy định cụ thể tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cấu tổ chức của từng cơ quan thuộc Chính phủ.
5. Trong trường hợp đặc biệt, nếu tổ chức trực thuộc tên gọi khác,
Chính phủ sẽ xem xét, quyết định cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của
từng cơ quan thuộc Chính phủ.
6. Slượng cấp phó của các tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều
này như sau:
a) Ban Văn phòng từ 15 đến 20 người làm việc công chức, viên
chức được bố tkhông q02 cấp phó; trên 20 người làm việc công
chức, viên chức được bố trí không quá 03 cấp phó;
3
b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên từ 20
người làm việc công chức, viên chức trở xuống được bố trí không quá 02
cấp phó; có trên 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không
quá 03 cấp phó;
c) Đơn vsự nghiệp công lập tự bảo đảm chi tờng xuyên, đơn vị sự
nghiệp ng lập tự bảo đảm chi tờng xun chi đầu , số lượng cấp phó
thực hiện theo Đề án tự chủ của đơn vị đã đưc cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7. Tiêu chí thành lập phòng thuộc Ban, Văn phòng
a) Công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải nhiều mảng công
tác và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý;
b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc viên
chức trở lên.
Đối với các quan thuộc Chính phủ tự bảo đảm chi thường xuyên
chi đầu tư, hoạt động theo chế doanh nghiệp thì số lượng người làm việc
tối thiểu của phòng bao gồm viên chức người làm chuyên môn, nghiệp vụ
theo chế độ hợp đồng lao động theo cơ chế tự chủ.
8. Số lượng cấp phó của phòng thuộc Ban, Văn phòng
Phòng từ 07 đến 09 người làm việc viên chức được bố trí 01 Phó
Trưởng phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không
quá 02 Phó Trưởng phòng”.
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 5 như sau:
3. Số lượng cấp phó của quan thuộc Cnh phủ không q04 người”.
Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2019.
2. Trường hợp sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy làm tăng số ợng
cấp phó của quan, tổ chức, đơn vị so với quy định tại Nghị định này thì
trong thời hạn đến hết năm 2020, quan thuộc Chính ph phải hoàn thành
việc sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định
tại Nghị định này.
Đánh giá bài viết
1 143
Bài liên quan