Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Tóm tắt Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Một dự án chỉ được lập 01 báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đây là nội dung mới được Chính phủ quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ngày 13/05/2019, có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Nghị định này bổ sung thêm nội dung quy định số lượng và thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường vào Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Cụ thể, một dự án đầu tư chỉ được lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước các thời điểm sau đây: Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công;…

Bên cạnh đó, Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định việc nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP. Theo đó, chất lượng phế liệu nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất không được lẫn các tạp chất sau đây: Hóa chất, chất dễ cháy, vũ khí, vật liệu chứa hoặc nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức miễn trừ theo quy định pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ.

Nghị định này:

- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 127/2014/NĐ-CP; Nghị định 18/2015/NĐ-CP; Nghị định 19/2015/NĐ-CP; Nghị định 38/2015/NĐ-CP; ...

- Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 40/2019/NĐ-CP
Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT,
HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng
02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi
trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)
1. Bổ sung Điều 2a như sau:
“Điều 2a. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công trình, hạng mục chính của dự án các dây chuyền sản xuất sản phẩm chính,
hạng mục đầu y dựng chính của dự án được u trong báo cáo nghiên cứu khả thi,
báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc hồ dự án đầu tư.
2. Khu công nghiệp trong Nghị định này tên gọi chung đối với khu công nghiệp, khu
chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp - đô thị -
dịch vụ, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Phụ lục I Mục I
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Cơ quan lập chiến lược, quy hoạch hoặc quan được giao nhiệm vụ lập chiến lược,
quy hoạch (sau đây gọi chung quan lập chiến lược, quy hoạch) của đối tượng quy
định tại khoản 1 Điều này trách nhiệm thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
gửi hồ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đến quan trách
nhiệm t chức thẩm định quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật bảo vệ môi trường. H đề
nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được gửi trực tiếp hoặc qua
đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ
quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, bao gồm:
a) 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo
Mẫu số 01 Phụ lục V Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) 09 bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược nội dung quy định tại Điều 15 Luật
bảo vệ môi trường phải thể hiện những nội dung theo quy định tại khoản 5 Điều 10
Nghị định này;
c) 09 bản dự thảo chiến lược, quy hoạch.
Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 09 người, quan lập
chiến lược, quy hoạch phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá môi trường chiến
lược dự thảo chiến lược, quy hoạch theo yêu cầu của quan tổ chức thẩm định.
3. quan lập chiến lược, quy hoạch chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực
hiện đánh giá môi trường chiến lược, các thông tin, số liệu trong báo cáo đánh giá môi
trường chiến lược.”
3. Sửa đổi khoản 4, bổ sung các khoản 5,6, 7 8 Điều 10 như sau:
“4. quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trách nhiệm tổ chức
thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ hợp lệ.
5. Nội dung thẩm định o cáo đánh giá môi trường chiến lược gồm:
a) sở pháp được sử dụng để lập chiến lược, quy hoạch thực hiện đánh giá môi
trường chiến lược;
b) Các phương pháp được sử dụng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (bao gồm
phương pháp sử dụng, cách sử dụng phương pháp);
c) Các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp về bảo vệ môi trường liên quan đến
chiến lược, quy hoạch nêu trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
d) Các vấn đề môi trường chính đã được dự báo, nhận dạng khi triển khai thực hiện chiến
lược, quy hoạch;
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
đ) Các đánh giá, dự báo xu hướng tích cực tiêu cực của các vấn đề môi trường chính;
e) Các đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực hiện
chiến lược, quy hoạch;
g) Các giải pháp được đề xuất để duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu
hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính;
h) c quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược, quy hoạch được đề xuất
bổ sung, điều chỉnh; các vấn đề môi trường đã được nhận diện nhưng chưa được điều
chỉnh trong chiến lược, quy hoạch;
i) Những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, phân tích trong quá trình thực hiện chiến
lược, quy hoạch.
6. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá
môi trường chiến lược, cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược gửi
văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh g môi trường chiến lược của chiến
lược, quy hoạch tới quan lập chiến lược, quy hoạch; trường hợp báo cáo đánh giá môi
trường chiến lược của quy hoạch t phải đồng thời gửi cho quan thường trực Hội
đồng thẩm định quy hoạch.
7. Sau khi nghiên cứu, tiếp thu hoặc giải trình ý kiến của hội đồng thẩm định, quan lập
chiến lược, quy hoạch trách nhiệm hoàn thiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
gửi lại quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hồ báo cáo đánh
giá môi trường chiến lược. Hồ gồm:
a) 01 văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo o đánh giá
môi trường chiến lược thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục V Mục I Phụ lục ban nh kèm
theo Nghị định này;
b) 01 bản giấy đóng quyển, gáy cứng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoặc 01
bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo 01 tệp văn bản điện tử
định dạng đuôi “.pdf chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục);
01 bản giấy dự thảo chiến lược, quy hoạch hoặc 01 bản điện tử dự thảo chiến lược, quy
hoạch đã được hoàn chỉnh.
8. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo o đánh giá môi trường
chiến lược đã được hoàn chỉnh, quan thẩm định báo o đánh giá môi trường chiến
lược có văn bản báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo
Mẫu số 03 Phụ lục V Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi quan quy
định tại khoản 2 Điều 17 Luật bảo vệ môi trường quan lập chiến lược, quy hoạch;
trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch t phải gửi quan
thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch để tổng hợp vào báo cáo thẩm định quy
hoạch.”
Đánh giá bài viết
1 1.873
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo