Nghị định 147/2020/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương

Nghị định số 147/2020/NĐ-CP

Nghị định 147/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương.

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương.

Theo đó, điều kiện thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương gồm: Có vốn điều lệ thực có tại thời điểm thành lập không thấp hơn 300 tỷ đồng; Có đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; Có dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phù hợp với quy định.

Ngoài ra, Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương có tối đa 05 người, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Quỹ được giải ngân các khoản đầu tư theo hình thức hợp đồng và thực hiện dự án đầu tư tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, Quỹ đầu tư phát triển địa phương quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án trên cơ sở kết quả thẩm định, khả năng thu hồi vốn của dự án, khả năng trả nợ của chủ đầu tư tối đa là 15 năm. Quỹ đầu tư phát triển địa phương quyết định đối với dự án cho vay có giá trị không quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trển báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm quyết định cho vay.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2021.

Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định 37/2013/NĐ-CP.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 179
Bài liên quan