Nghị định 147/2018/NĐ-CP

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Nội dung tóm tắt Nghị định 147/2018/NĐ-CP

Bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh doanh vận tải biển

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải được Chính phủ nêu tại Nghị định 147/2018/NĐ-CP.

Theo Nghị định mới, để kinh doanh vận tải biển chỉ cần đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật thay vì phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển như trước đây.

Nghị định này cũng chính thức bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển.

Đồng thời, đơn giản hóa điều kiện với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nội địa. Theo đó, ngoài việc đáp ứng yêu cầu là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định thì chỉ cần có quyền sử dụng hợp pháp tối thiểu 01 tàu biển mang quốc tịch Việt Nam.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển được thành lập trước ngày.

Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục hoạt động. Nghị định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 24/10/2018

2
2. Sua d6i, b6 sung DiSu 5 nhu sau:
"f)i~u 5. f)i~u ki~n v~ giang vien va hu~n luy~n vien
1. Giang vien d~y ly thuySt phai t6t nghi~p d~i hQc tr6 len thuQc cac
chuyen nganh phu hqp v6i mon hQc ho~c chuyen nganh duQ'c phan cong
giang d~y.
2. Giang vien va hu~n luy~n vien d~y th\Ic hanh phai co Gifiy chUng
nh~n Hufin luy~n vien chinh ho~c chUng chi tuong duong do T6 chilc Hang
hai qu6c tS (IMO) ho~c d(m vi duQ'cIMO cong nh~n cfip theo quy dinh cua
Cong uac STCW; dii dam nhi~m chilc danh tren tau biSn vai milc trach nhi~m
sy quan quan ly theo yeu c~u cua timg chuong trinh dao t~o, hufin luy~n theo
quy dinh cua BQtwang BQGiao thong v~n taL
3. Ngoai cac diSu ki~n quy dinh t~i Nghi dinh nay, cac cO"s6 dao t~o,
hufin luy~n thuySn vien hang hai con phai tuan theo cac quy dinh co lien quan
cua phap lu~t vS giao d\!c, giao d\!c nghS nghi~p."
3. Ban hanh M~u Bao cao thuySt minh cac diSu ki~n bao dam ho~t dQng
dao t~o, hufin luy~n thuySn vien hang hai quy dinh t~i Ph\! l\!c ban hanh kern
theo Nghi dinh nay.
4. Biii bo M~u s6 02 quy dinh t~i Ph\! l\!c ban hanh kern theo Nghi dinh
s6 29/2017 /Nf)-CP ngay 20 thang 3 nam 2017 cua Chinh phu quy dinh vS
diSu ki~n cO"s6 dao t~o, huftn luy~n va t6 chilc tuySn d\!ng, cung Ung thuySn
vien hang hai.
f)i~u 2. Sua d8i, b8 sung rnQt sa di~u ella Nghj djnh sa 70/2016/ND-CP
ngay 01 thang 7 narn 2016 ella Chinh phll v~ di~u ki~n eung eip djeh vl}
bao dam an toan hang hai
1. Sua d6i, b6 sung DiSu 5 nhu sau:
"f)i~u 5. f)i~u ki~n eung eip djeh Vl}thi~t l~p, v~n hanh, duy tri, bilo
tri bao hi~u hang hili, khu nmye, vimg mr6'e, luAng hang hili eong eQng va
tuy~n hang hili
Doanh nghi~p cung cfip dich V\!thiSt l~p, v~n hanh, duy tri, bao tri bao
hi~u hang hai, khu nuac, vung nuac, lu6ng hang hai cong cQng va tuySn hang
hai phai dap ilng cac diSu ki~n sau:
1. La doanh nghi~p do Nha nuac n~m gift 100% v6n diSu l~; duQ'cBQ
truang BQ Giao thong v~n tai phe duy~t diSu l~ t6 chilc va ho~t dQng.
2. Nguai duQ'c giao ph\! trach 11nhV\fC cung cftp dich V\!thiSt l~p, v~n
hanh, duy tri, bao tri bao hi~u hang hai, khu nuac, vung nuac, lu6ng hang hai
cong cQngva tuySn hang hai phai t6t nghi~p d~i hQckiOOtS ho~c ky thu~t va co
kinh nghi~m lam vi~c trong 1100V\fC bao dam an toan hang hai t6i thiSu 05 nam."
3
3. Co ca
So'
v~t chfit t6i thiSu: co 01 c~u cang, xuang san xufit, bao tri
bao hi~u."
2. Sua d6i, b6 sung Bi~u 6 nhu sau:
"Di~u 6. Di~u ki~n cung c~p dich VI]thi~t l~p, v~n hanh, duy tri, bao
tri bao hi~u hang hai khu ntrO'c,vung ntrO'c,luAng hang hai chuyen dung
Doanh nghi~p cung cfip dich V\lthiSt l~p, v~ hanh, duy tri, bao tri bao
hi~u hang hai, khu nuac, vling nuac, lu6ng hang hai chuyen dung phai dap
ung cac di~u ki~n sau:
1. La doanh nghi~p duQ'cthanh l~p theo quy dinh cua phap lu~t.
2. Nguai duQ'c giao ph\l trach lInh vvc cung cfip dich
V\l
thiSt l~p, v~n
hanh, duy tri, bao tri bao hi~u hang hai, khu nuac, vung nuac, lu6ng hang hai
chuyen dung phai t6t nghi~p d~i hQc kinh tS ho~c ky thu~t va co kinh nghi~m
ho~t dQng trong lInh vvc bao dam an toan hang hai t6i thiSu 05 nam."
3. Sua d6i, b6 sung Bi~u 7 nhu sau:
"Di~u 7. Di~u ki~n cung c~p dich VI]khao sat khu nmyc, vung mrO'c,
luAng hang hai cong cQng va tuy~n hang hai phI]c vI] cong bB Thong bao
hang hai
Doanh nghi~p cung cfip dich
V\l
khao sat khu nuac, vling nuac, lu6ng
hang hai cong cQng va tuySn hang hai ph\lc
V\l
cong b6 Thong bao hang hai
phai dap trng cac di~u ki~n sau:
1. La doanh nghi~p do Nha nuac n~m giu 100% v6n diSu l~; duQ'cBQ
truang BQ Giao thong v~n tai phe duy~t di~u l~ t6 chuc va ho~t dQng.
2. Nguai duQ'c giao ph\l trach lInh vvc cung cfip dich
V\l
khao sat khu
nuac, vung nuac, lu6ng hang hai cong cQng va tuySn hang hai phai t6t nghi~p
d~i hQc kinh tS ho~c ky thu~t va co kinh nghi~m ho~t dQng trong lInh vv
c
khao sat hang hai t6i thiSu 05 nam.
3. Co trang thiSt bi khao sat chuyen dung t6i thiSu g6m: may do sau h6i
am; thiSt bi xac dinh tQa dQ, dQ cao; may ra quet chuang ng~i v~t; thiSt bi
triSu k:Ytv ghi; may bu song; thiSt bi do v~n t6c song am trong moi truang
nuac va ph~n mSm khao sat chuyen d\lng".
4. Sua d6i, b6 sung BiSu 8 nhu sau:
"Di~u 8. Di~u ki~n cung c~p dich VI]khao sat khu ntrO'c, vung ntrO'c,
luAng hang hai chuyen dung phI]c VI]cong bB Thong bao hang hai
Doanh nghi~p cung cfip dich V\l khao sat khu nuac, vung nuac, lu6ng
ha?-g hai chuyen dung ph\lc
V\l
cong b6 Thong bao hang hai phai dap trng cac
dieu ki~n sau:
Đánh giá bài viết
1 88
Bài liên quan