Nghị định 135/2018/NĐ-CP

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Nội dung tóm tắt Nghị định 35/2018/NĐ-CP

Trường mầm non ở thành phố có diện tích tối thiểu 8m2/trẻ

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.

Về diện tích xây dựng, các trường nêu trên phải đảm bảo diện tích bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du và 08m2 cho một trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo.

Đối với các lớp mẫu giáo độc lập tư thục, yêu cầu đặt ra là phải có giáo viên trình độ đạt chuẩn; có diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ít nhất 1,5m2 cho một trẻ, có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em; Có chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường ngủ và chăn gối màn để ngủ…

Tại những nơi chưa có mạng lưới trường mầm non đáp ứng yêu cầu, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhưng phải đăng ký hoạt động với UBND xã, số lượng trẻ em trong các nhóm trẻ này tối đa chỉ là 07 trẻ.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 04/10/2018, có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

CHiNHPHU
S6: 135/2018/ND-CP
C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM
DOe~p-T~do-H~nhph6e
Ha N(Ji, ngay 04 thang 10 nam 2018
NGHIDINH
Sua dBi, bB sung mOt s8 di~u e~a Nghi dinh s8 46/2017/ND-CP
... ...' ngay 21 thang 4 nam 2017 ella Chinh phll quy dinh
CONGTHONGTINfllENTUCHINHPHU ).
dO). ki" d). 'h d"
1-
h 0' d
DEN
Gid,: .. ~
.~~i leu ~n au tll'va o~t Qng trong
In
v~e glao ~e
Ngay: ...
>.~
Can cu Lu(J[t6 chuc Chinh phu ngay
19
thang
6
nam 2015;
Can cu Luq,t giao d1:lcngay
14
thang
6
nam 2005; Luq,t sua a6i, b6 sung
m(Jt
s6
ai~u cua Luq,tgiao d1:lcngay 25 thang 11 nam 2009;
Can cu Luq,tgiao d1:lcat;lihQcngay
18
thang
6
nam 2012;.
Can cu Luq,t adu tu ngay 26 thang 11 nam 2014;
Can cu Luq,tsua a6i, b6 sung Di~u 6 va Ph1:l11:lC4 v~Danh m1:lcnganh, ngh~
adu tu kinh doanh co ai~u ki?n cua Luq,tadu tu ngay 22 thang 11 nam 2016,'
Can cu Luq,tgiao d1:lcngh~ nghi?p ngay 27 thang 11 nam 2014;
Theo a~ nghi cua B(Jtruang B(JGiao d1:lcva Dao tt;lO;
Chinh phu ban hanh Nghi ainh sua a6i, b6 sung m(Jt
s6
ai~u cua Nghi
ainh
s6
46/2017/ND-CP ngay 21 thang 4 nam 2017 cua Chinh phu quy ainh
v~ ai~u ki?n adu tu va hot;lta(Jngtrong lfnh V1:l"Cgiao d1:lc.
Di~u
1.
Sua dBi, bB sung mOt sa di~u ella Nghi dinh sa 46/2017/N1)-CP
ngay 21 thang 4 nam 2017 ella Chinh phll quy dinh v~ di~u ki~n diu to'va ho~t
dOng trong linh v~e giao d1}.e(sau day gQi la Nghi dinh sa 46/2017/ND-CP)
nhll'sau:
1. Sua d6i, b6 sung diSm b khmin 2, diSm b va diSm c khoan 3 DiSu 4
nhu sau:
"2. H6 sO' g6m:
b)
us
an thanh l~p truemg m~u giao, truemg m~m non, nha tre;
3. Trinh tv thvc hi~n:
b) Trong thai h?n 05 ngay lam vi~c, kS til'ngay nh~n du h6 sO' hQ'Pl~, Uy
ban nhan dan c~p huy~n co trach nhi~m chi d?o Phong Giao d\lCva Dao t?Ot6
chilc th~m dinh cac diSu ki~n thanh l~p truemg m~u giao, truemg m~m non,
2
nha tre; trong thai h~
15
ngay lam vi~c, Phong Giao d\lCva Dao t~o chu tri,
ph6i hQ'Pv&i cac phong chuyen man co lien quan co y kiSn thAm dinh, trinh
Chu tich Uy ban nhan dan cc1phuy~n;
c) Trong thai h~n 05 ngay lam vi~c, kS ill ngay nh~n dugc y kiSn thAm
dinh b~ng van ban cua Phbng Giao d\lCva Dao t~o va cac phong chuyen man
co lien quan, nSu dap ting cac diSu ki~n theo quy dinh thi Chu tich Uy ban
nhan dan cc1phuy~n ra quySt dinh thanh l~p ho~c cho phep thanh l~p; nSu
khong dap ting cac diSu kii~ntheo quy dinh thi Chu tich Uy ban nhan dan cc1p
huy~n co van ban tra lai va neu ro ly do."
2. Sua d6i, b6 sung GtiSma, diSm b va g~ch d~u dong thu nam diSm d
khoan 2 DiSu 5 nhu sau:
"a) Truang m~u giao, truang m~m non, nha tre dugc d~t t~i khu dan cu
bao dam cac quy dinh vS an toan va v~ sinh moi truang;
b) Di~n tich khu dc1txay d\ffig g6m: Di~n tlch xay d\ffig; di~n tich san
chai; di~n tich cay xanh, duang di. Di~n tich khu dc1txay d\ffig binh quan t6i
thiSu 12 m
2
cho mQt tre em d6i v&i khu v\fc d6ng b~ng, trung du (tm thanh
ph6 thi xa); 08 m
2
cho mQ1:tre em d6i v&i khu v\fc thanh ph6, thi xa, nui cao
va hai dao;
d)
Ca
celukh6i cong trinh g6m:
- San chai g6m: San chai cua nhom, lap; san chai chung."
3. Sua d6i, b6 sung khoan 2, diSm c va diSm d khoan 3 DiSu 6 nhu sau:
"2. H6 sa g6m:
a)
TO'
trinh dS nghi cho phep ho~t dQng giao d\lc;
b) Ban sao dugc cc1ptu s6 g6c, ban sao dugc chting th\fc tu ban chinh
ho~c ban sao kern theo b£m chinh dS d6i chiSu quySt dinh thanh l~p ho~c
quySt dinh cho phep thanh l~p truang m~u giao, truang m~m non, nha tre;
c) Danh sach can bQgiu chuc v\llanh d~o chu ch6t g6m hi~u truOng, cac
pho hi~u truOng, t6 truOng t6 chuyen man trong do ghi ro trinh dQ chuyen
man dugc dao t~o; danh sach dQi ngfi giao vien, trong do ghi ro trinh dQ
chuyen man dugc dao t~o; hgp d6ng lam vi~c da dugc kY giua truang m~u
giao, truang m~m non, nhil tre v&itUng can bQquan ly, giao vien;
d) Chuang trinh giao d\lc m~m non, tai li~u ph\lc V\l cho vi~c th\fc hi~n
chuang trinh giao d\lc m~m non;
d) Danh m\lc s6 luqng phong hQc, phong lam vi~c, ca
sa
v~t chelt,thiSt
bi dap ting cac diSu ki~n theo quy dinh;
3
e) Cac van ban phap ly: xac nh~ quySn su d\mg d&tho~c hgp d6ng thue
tI'\l
So'
truemg m~u giao, truemg mAm non, nha tn~ vai thai h~n t6i thiSu 05
nam; xac nh~n vS s6 tiSn hi~n co do truemg m~u giao, truemg mAmnon, nha
tn~dang quan ly, bao dam tinh hgp phap va cam kSt se chi su d\mg dS dAutu
xay dlJIlg va chi phi cho cac ho~t d(>ngthuemg xuyen cua truemg m~u giao,
truemg mAm non, nha tn~ sau khi dugc cho phep ho~t d(>nggiao d\lc; phuong
an huy d(>ng v6n va can d6i v6n tiSp theo dS bao dam duy tri 6n dinh ho~t
d(>ngcua truemg m~u giao, truemg mAm non, nha tn~trong giai do~n 05 nam,
b~t dAutir khi dugc tuySn sinh;
g) Quy chS t6 chuc va ho~t d(>ngcua truemg m~u giao, truemg mAmnon,
nha tre.
3. Trinh t1)'th1)'chi~n:
c) Trong thai h~n 15 ngay lam vi~c, kS tir ngay thong bao kS ho~ch th~m
dinh th1)'ctS, Phong Giao d\lc va Bao t~o chu tri, ph6i hgp vai cac phong
chuyen mon co lien quan t6 chuc th~m dinh th1)'ctS;
d) Trong thai h~n 05 ngay lam vi~c, nSu truemg m~u giao, truemg mAm
non, nha tre dap lIng cac diSu ki~n theo quy dinh thi Truang Phong Giao d\lc
va Bao t~o ra quySt dinh cho phep ho~t d(>nggiao d\lc; nSu chua dap lIng cac
diSu ki~n theo quy dinh thi thong bao b~ng van ban cho truemg m~u giao,
truemg mAmnon, nha tre neu ro ly do."
4. Sua d6i, b6 sung diSm a khoan 3, diSm b va diSm c khoan 4 BiSu 7
nhu sau:
"3. H6 sa g6m:
a) BS an sap nh~p, chia, tach truemg m~u giao, truemg mAmnon, nha tre,
trong do co phuong an dS bao dam quySn, 19i ich hgp phap cua tre em, giao
vien, can b(>quan lyva nhan vien;
4. Trinh t1)'th1)'chi~n:
b) Trong thai h~n 05 ngay lam vi~c, kS tir ngay nh~n du h6 sa hgp l~, Uy
ban nhan dan c&phuy~n co trach nhi~m chi d~o Phong Giao d\lCva Bao t~o t6
chuc th~m dinh h6 sa va th~m dinh th1)'ctS cac diSu ki~n sap nh~p, chia, tach
truemg m~u giao, truemg mAm non, nha tre; trong thai h~n 10 ngay lam vi~c,
Phong Giao d\lC va Bao t~o chu tri, ph6i hgp vai cac phong chuyen mon co
lien quan th~m dinh, trinh Chu tich Uy ban nhan dan c&phuy~n;
c) Trong thai h/;1n05 ngay lam vi~c, kS tir ngay nh~n dugc y kiSn th~m
dinh b~ng van ban cua Phong Giao d\lCva Bao t/;10va cac phong chuyen mon
co lien quan, nSu dap lIng cac diSu ki~n theo quy dinh thi Chu tich Uy ban
nhan dan c&phuy~n ra quySt dinh sap nh~p, chia, tach; nSu khong dap lIng
cac diSu ki~n theo quy dinh thi co van ban tra lai neu ro ly do."
Đánh giá bài viết
1 215
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo