Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2022

Trốn thuế đương nhiên bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Vậy, chậm nộp thuế có bị xử phạt không?

Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2022 theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định số 125 năm 2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2021

Theo đó, khi Nghị định 125/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 thì mức tiền chậm nộp tiền phạt tăng lên 0,05%/ngày thay vì 0,03% như trước đây. Chính vì vậy người nộp thuế cần nắm rõ lịch nộp các loại thuế 2022 để nộp thuế trước hoặc đúng thời hạn, tránh bị xử phạt hành chính. Sau đây là chi tiết quy định tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế 2022 mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mức phạt chậm nộp thuế

Lãi chậm nộp thuế theo quy định của luật mới là bao nhiêu?

Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

“Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước”.

Phân biệt tiền chậm nộp tiền thuế với tiền phạt chậm nộp thuế

Tiền chậm nộp liên quan đến thuế gồm 02 loại: Tiền chậm nộp tiền thuế và tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

Đều là chậm nộp nhưng hai loại này khác nhau về bản chất và mức nộp, cụ thể:

Tiêu chí

Tiền chậm nộp tiền thuế

Tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Trường hợp áp dụng

Khi người nộp thuế chậm nộp tiền thuế (xem chi tiết tại mục trên)

Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Mức nộp

0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp

Căn cứ pháp lý

Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019

Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

2. Cách tính tiền chậm nộp thuế

Tiền chậm nộp thuế được tính theo công thức sau:

Số tiền phạt chậm nộp = số tiền thuế chậm nộp x mức tính tiền chậm nộp x số ngày chậm nộp

Tuy nhiên theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì mức tính tiền chậm nộp thuế này sẽ có sự khác biệt tính từ thời điểm 1/7/2016 như sau:

1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

– Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, (số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày)

– Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0.05% X Số ngày chậm nộp

– Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0.07% X Tổng số ngày chậm nộp – 90

– Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, (0,05%/ngày.)

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0.05% X Số ngày chậm nộp

– Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0.03% X Số ngày chậm nộp

Trong đó:

 • Tiền thuế chậm nộp: Số tiền thuế còn thiếu phải nộp.
 • Số ngày chậm nộp tiền thuế: được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ 1: Công ty X nợ 150 triệu đồng tiền thuế GTGT thuộc tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014 (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế), thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ). Ngày 20/8/2016, người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/9/2014 đến ngày 20/8/2016, số tiền chậm nộp phải nộp là 51,12 triệu đồng. Cụ thể:

– Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:

+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày:

=> Số tiền phạt chậm nộp = 150 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 6,75 (triệu đồng).

+ Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày:

=> Số tiền phạt chậm nộp = 150 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 1,05 (triệu đồng).

– Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày:

=> Số tiền phạt chậm nộp: 150 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 41,025 (triệu đồng).

– Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51 ngày:

=> Số tiền phạt chậm nộp = 150 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 2,295 (triệu đồng).

Ví dụ 2: Công ty A có phát sinh tổng số thuế phải nộp trong Qúy I năm 2016 là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 30/04/2016 là hạn nộp tiền thuế Qúy I năm 2016 Công ty không thanh toán khoản thuế này mà để đến ngày 01/08/2016 mới thanh toán cho cơ quan thuế.

Như vậy Công ty X đã chậm nộp thuế 92 ngày (từ 01/05/2016 đến 31/07/2016).

Số tiền phạt nộp chậm mà Công ty X phải nộp là:

+ Số tiền phạt nộp chậm thuế từ ngày 01/05/2016 đến ngày 30/06/2016 (61 ngày) là:

100 triệu đồng x 0,05% x 61 ngày = 3,05 (triệu đồng)

+ Số tiền phạt nộp chậm thuế từ ngày 01/07/2016 đến ngày 31/07/2016 (31 ngày) là:

100 triệu đồng x 0,03% x 31 ngày = 0,93 (triệu đồng)

=> Tổng số tiền phạt nộp chậm thuế Công ty X phải nộp là : 3,05 + 0,93 = 3,98 (triệu đồng)

3. Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ 3: Doanh nghiệp C nợ thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/8/2013. Ngày 26/8/2013, người nộp thuế nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 06 ngày, được tính từ ngày 21/8/2013 đến ngày 26/8/2013.

Trên đây là những thông tin mới nhất về mức phạt nộp chậm thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế Môn bài theo thông tư, nghị định áp dụng từ năm 2016 do BTC ban hành.

3. Hạch toán phạt chậm nộp thuế

Hạch toán phạt chậm nộp thuế 

Cần phân biệt tiền thuế truy thu và tiền phạt nộp chậm thuế

Hoatieu.vn xin đưa ra cách hạch toán 2 loại tiền trên theo hướng dẫn trên Cồng thông tin điện tử Bộ Tài chính như sau:

Hạch toán tiền thuế truy thu:

Phản ánh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, ghi:

 • Nợ TK 8211 - Chi phí thế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
 • Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước, ghi:

 • Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Có các TK 111, 112

Phản ánh thuế giá trị gia tăng phải nộp bổ sung, ghi:

 • Nợ TK 811 - Chi phí khác
 • Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước, ghi:

 • Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
 • Có các TK 111, 112

Hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế:

Phản ánh số tiền phạt nộp chậm, ghi:

 • Nợ TK 811 - Chi phí khác
 • Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước, ghi:

 • Nợ TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
 • Có các TK 111, 112

4. Phạt chậm nộp thuế TNCN

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức tại mục 2 bài này:

Số tiền phạt phải nộp = số tiền chậm nộp x mức tính tiền chậm nộp x số ngày chậm nộp

Lưu ý mốc thời gian từ ngày 1/7/2016 như mục 2 đã nêu

Trên đây Hoatieu.vn đã cung cấp quy định pháp luật về Chậm nộp tiền thuế. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 8.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo