Mẫu xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử với công dân Việt Nam xuất nhập cảnh

Mẫu xác nhận về việc hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử với công dân Việt Nam xuất nhập cảnh

Mẫu xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử với công dân Việt Nam xuất nhập cảnh là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử với công dân Việt Nam xuất nhập cảnh. Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/2019/QĐ-TTG. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Xác nhận việc hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử với công dân Việt Nam xuất nhập cảnh

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU..(1)..
ĐỘI THỦ TỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…./TT-BPCK...

...(2)..., ngày tháng năm 20……

XÁC NHẬN
Hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh

Căn cứ khai báo thủ tục biên phòng điện tử, vào hồi....giờ...ngày.... tháng....năm ………………của ông (bà): (3)

Sinh ngày……tháng……năm:…………giới tính..........................................................

Nghề nghiệp:..........................................................…......................................................

Địa chỉ thường trú:………………Điện thoại/e-mail:......................................................

Đội thủ tục Đồn Biên phòng cửa khẩu:...................................................................... (4)

Xác nhận ông (bà): …………………………(5) đã hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử nhập cảnh/xuất cảnh tại cửa khẩu………(6) vào hồi:... ngày....tháng....năm /.

Nơi nhận:
- (7);
- Lưu:....

CÁN BỘ THỦ TỤC
(Ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số)

Ghi chú:

(1), (4) Tên Đồn Biên phòng cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

(2) Địa danh;

(3), (7) Người làm thủ tục;

(5) Tên công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh;

(6) Tên cửa khẩu xuất cảnh, nhập cảnh.

Mẫu xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử với công dân Việt Nam xuất nhập cảnh

Mẫu xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử với công dân Việt Nam xuất nhập cảnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13