Mẫu văn bản đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

Mẫu văn bản đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển là gì? Mẫu văn bản đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển là gì?

Mẫu văn bản đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển là mẫu văn bản đề nghị được lập ra để đề nghị về việc phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin phương án... Mẫu được ban hành theo Nghị định 82/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu văn bản đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

TÊN CƠ SỞ PHÁ DỠ
TÀU BIỂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

……, ngày tháng năm 20…

ĐỀ NGHỊ
Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

Kính gửi: Cảng vụ hàng hải…………………....

1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển

a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển: ......................................................................................

b) Địa chỉ: ...................................................................................................................

c) Số điện thoại liên hệ: ...............................................................................................

d) Người đại diện theo pháp luật: .................................................................................

đ) Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động số …………………………………………do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ...... tháng …….năm …….

2. Thông tin về tàu biển phá dỡ

a) Tên tàu: ...................................................................................................................

b) Số IMO: ..................................................................................................................

c) Loại tàu: ..................................................................................................................

d) Trọng tải toàn phần (DWT): ......................................................................................

đ) Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ số ……………………………………do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ……tháng ..... năm ……….

3. Văn bản kèm theo

a) 01 bản chính phương án phá dỡ tàu biển;

...................................................................................................................................

Kính đề nghị Cảng vụ hàng hải ……………………………… xem xét, phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển./.

ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
(Ký, ghi rõ, họ tên, đóng dấu)

Mẫu văn bản đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

Mẫu văn bản đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
0 Bình luận
Sắp xếp theo