Mẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu

Mẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu là gì? Mẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu là gì?

Mẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin phế liệu nhập khẩu...

2. Mẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...
V/v đề nghị nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị: ………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………

Số điện thoại:…….. …; Fax: ………….. ; Email: ……………………..

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân:………...

4. Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số .......ngày ...... tháng...... năm .....; cơ quan cấp........ (nếu có).

5. Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này các hồ sơ, tài liệu sau đây:

- Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

- Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt;

- Bản sao văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để chủ dự án vận hành thử nghiệm (chỉ áp dụng đối với dự án vận hành thử nghiệm);

- Bản sao văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án (chỉ áp dụng đối với dự án mới, kết thúc vận hành thử nghiệm);

- Bản sao một trong các loại giấy tờ: giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của cơ sở (nếu có);

- Bản sao hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);

- Bản sao văn bản đánh giá về nhu cầu sử dụng từng loại phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong nước và việc sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất của bộ quản lý ngành liên quan đến sử dụng phế liệu nhập khẩu;

- Bản sao kết quả phân tích mẫu phế liệu để thử nghiệm do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc thừa nhận thực hiện;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế về chất lượng phế liệu nhập khẩu và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

6. Loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu:

TT

Tên phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời gian thử nghiệm (tấn)

1

2

....

7. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, các quy định, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép (1) nhập khẩu (2) để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ....
- Lưu,…

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; ký số hoặc được xác thực bằng chữ ký điện tử trong trường hợp quét từ bản chính)

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị;

(2) Tên loại phế liệu đề nghị nhập khẩu

Mẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu

Mẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
0 Bình luận
Sắp xếp theo