Mẫu văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh là gì? Mẫu văn bản đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh là gì?

Mẫu văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc cho phép người nước ngoài ra, vào cảng quốc tế Cam Ranh. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin người nước ngoài...

2. Mẫu văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG - PETRO CAM RANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./…….
V/v đề nghị cho phép người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

…………, ngày …. tháng …. năm ….

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Hải quân (qua Phòng Đối ngoại).

Căn cứ …………………………………………………………………………………

Đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh xem xét, cho phép người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo quy định tại Điều…. của Quyết định số…………………….

1. Mục đích: ……………………………………………………………………………

2. Thành phần: (Có Danh sách kèm theo)

3. Thời gian: ……………………………………………………………………………

4. Nơi đăng ký tạm trú khi vào Việt Nam: …………………………………………..

5. Cơ quan chủ quản đón tiếp: ………………………………………………………

6. Tài liệu kèm theo:

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát bảo đảm người và phương tiện vào Cảng quốc tế Cam Ranh hoạt động đúng các quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Kính đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Phòng Tác chiến/Bộ Tham mưu;
- Phòng Bảo vệ an ninh/Cục Chính trị;
- Lưu: ...

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14