Mẫu văn bản đề nghị cho phép cho người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu văn bản đề nghị cho phép cho người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh là gì? Mẫu văn bản đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cho phép cho người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh là gì?

Mẫu văn bản đề nghị cho phép cho người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh là mẫu văn bản đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cho phép cho người, phương tiện Việt Nam ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, mục đích lý do ra vào cảng...

2. Mẫu văn bản đề nghị cho phép cho người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG - PETRO CAM RANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../……..

………., ngày tháng năm ….

PHÊ DUYỆT
Ngàythángnăm..
BTL VÙNG 4 HẢI QUÂN

ĐỀ NGHỊ
Cho phép người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Căn cứ ..............................................................................................................................

Đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho phép người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo quy định tại Điều…… của Quyết định số……..

1. Mục đích, lý do: ..........................................................................................................

2. Thành phần: (Có danh sách kèm theo)

3. Thời gian: ....................................................................................................................

Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát bảo đảm người và phương tiện vào Cảng quốc tế Cam Ranh hoạt động đúng các quy định của pháp luật và của Bộ Quốc phòng.

Kính đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bảo vệ an ninh/Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân;
- …
- Lưu: ….

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu văn bản đề nghị cho phép cho người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu văn bản đề nghị cho phép cho người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 25