Mẫu văn bản đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu văn bản đăng ký về việc hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu văn bản đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài là mẫu văn bản được lập ra để đăng ký về việc hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài. Mẫu được ban hành theo Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Văn bản đăng ký về việc hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày .... tháng .... năm 20....

Kính gửi: ………………………..(1)……………………….

Chúng tôi, những người cùng ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên kết đào tạo gồm:

I. CÁC BÊN LIÊN KẾT:

1. Bên Việt Nam:

…………………………………………………(2)……………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………….. Fax:.........................................

Website: ……………………………………… Email:...............................................

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập:...........................................................

Số tài khoản: ……………………….tại Ngân hàng ...................................................

Người đại diện: ...........................................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................

2. Bên nước ngoài:

………………………………………(3).........................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................…..........................

Điện thoại: …………………………………….Fax:.......................................................

Website: ……………………………………………… Email: ......................................

Văn bản pháp lý về việc thành lập/Giấy phép đăng ký hoạt động: .................................

Số tài khoản: ………………………………………… tại Ngân hàng ..........................

Người đại diện: ...............................................................…...........................................

Chức vụ: ...........................................................................…..........................................

Đề nghị ...(4)... xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo cấp bằng ………(5)………, giữa ……….(6)…….. và ....(7)……………

II. NỘI DUNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu, phạm vi liên kết đào tạo

a) Tại trụ sở chính:

TT

Tên ngành, nghề liên kết đào tạo

Mã ngành/nghề (8)

Quy mô tuyển sinh/năm

Văn bằng, chứng chỉ

Trình độ đào tạo

1

2

....

b) Tại phân hiệu (nếu có):

TT

Tên ngành, nghề liên kết đào tạo

Mã ngành/nghề (9)

Quy mô tuyển sinh/năm

Văn bằng, chứng chỉ

Trình độ đào tạo

1

2

....

2. Thời gian liên kết đào tạo

3. Trách nhiệm của các bên liên kết đào tạo

4. Việc giải quyết tranh chấp trong quá trình liên kết đào tạo

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………;
- Lưu: VT, ….

……………(10)………………
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

……………(11)………………
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

(1), (4) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo.

(2), (6), và (3), (7), Ghi đúng tên hai cơ sở đăng ký hoạt động liên kết đào tạo theo tên trong quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(8), (9): Mã ngành, nghề áp dụng đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

(10), (11): Quyền hạn, chức vụ của người ký.

Mẫu văn bản đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu văn bản đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo