Mẫu TP-TGPL-3D: Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3D: Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3D: Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý là mẫu thông báo được tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý gửi tới Sở Tư pháp nơi tổ chức đặt trụ sở chính để thông báo về việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 03/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

Mẫu TP-TGPL-3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3D: Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3D: Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Nội dung cơ bản của mẫu TP-TGPL-3D: Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý như sau:

Mẫu TP-TGPL-3D

Tên tổ chức ...................

Số: ................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

THÔNG BÁO
Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)................

1. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL) (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):

.................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................

Điện thoại: ..................................Fax: ..................................Email: ............................

3. Giấy đăng ký tham gia TGPL số: ................................. do .......................................

................................................ cấp ngày: ..................................................................

4. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa): ...................................................

Chức danh: .................................................................................................................

Điện thoại: ..................................Fax: ..................................Email: .............................

5. Thông báo chấm dứt tham gia TGPL như sau: ...........................................................

Lý do chấm dứt: ..........................................................................................................

Chấm dứt tham gia TGPL kể từ ngày: ...........................................................................

.......................................................(tên tổ chức đăng ký tham gia TGPL) cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khi chấm dứt tham gia hoạt động TGPL theo quy định của pháp luật./.

..........., ngày.....tháng....năm.....
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THAM GIA TGPL
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 72
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo