Mẫu TP-TGPL-3A: Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3A: Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3A: Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý là mẫu đơn đăng ký của đơn vị tham gia trợ giúp pháp lý gửi tới Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở về việc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm hình thức, lĩnh vực và phạm vi tham gia trợ giúp pháp lý. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 03/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký tại đây.

Mẫu TP-TGPL-3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3C: Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3D: Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3A: Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3A: Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Nội dung cơ bản của mẫu TP-TGPL-3A: Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý như sau:

Mẫu TP-TGPL-3A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..................

1. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL) (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):

..................................................................................................................................

Tên giao dịch hoặc tên viết tắt (nếu có): ........................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

Điện thoại: .................................... Fax: ................................ Email: ..........................

2. Quyết định thành lập số: ................................. do .................................................... cấp ngày: ..........................

3. Giấy chứng nhận hoạt động số: ...................... do ........................................... cấp ngày: ....................................

4. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa): ...................................................

Chức danh: ................................................................................................................

Điện thoại: .............................................. Fax: ............................ Email: ....................

5. Đăng ký tham gia TGPL với nội dung như sau:

5.1. Về người được TGPL:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

5.2. Về hình thức TGPL:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

5.3. Về lĩnh vực TGPL:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

5.4. Về phạm vi TGPL:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Gửi kèm theo đơn: Danh sách luật sư, tư vấn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý; bản sao Giấy đăng ký hoạt động.

............, ngày ...... tháng ......năm......
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 134
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo