Mẫu tổng hợp số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú

Mẫu tổng hợp số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú là gì? Mẫu tổng hợp số liệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú là gì?

Mẫu tổng hợp số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, thông tin số liệu... Mẫu được ban hành theo Quyết định 160/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

2. Mẫu tổng hợp số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú

Tên cơ sở KCB…………..
Mã số ………………..……..

Mẫu số 26a-TH/BHYT

TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ THÁNG …… NĂM ……..
Biểu tổng hợp gửi cùng với file dữ liệu hàng tháng

Đơn vị: đồng

STT

Chỉ tiêu

Số lượt

Số ngày điều trị

Chi phí KCB BHYT

Xét nghiệm

CĐHA TDCN

Thuốc, Dịch

1

2

3

4

5

6

7

A

BỆNH NHÂN NỘI TỈNH KCB BAN ĐẦU

I

Đúng tuyến

II

Trái tuyến

B

BỆNH NHÂN NỘI TỈNH ĐẾN

I

Đúng tuyến

II

Trái tuyến

C

BỆNH NHÂN NGOẠI TỈNH ĐẾN

I

Đúng tuyến

II

Trái tuyến

Tổng cộng A+B+C

Số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng chữ):…………………………….


Người lập
(ký, họ tên)


Trưởng phòng KHTH
(ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

…, ngày … tháng ... năm …
Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu tổng hợp số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú

Mẫu tổng hợp số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
0 Bình luận
Sắp xếp theo