Mẫu tổng hợp chi phí khám chữa bệnh BHYT ngoại trú

Mẫu tổng hợp chi phí khám chữa bệnh BHYT ngoại trú là gì? Mẫu tổng hợp chi phí khám chữa bệnh gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp chi phí khám chữa bệnh BHYT ngoại trú là gì?

Mẫu tổng hợp chi phí khám chữa bệnh BHYT ngoại trú là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp... Mẫu được ban hành theo Quyết định 160/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Mẫu tổng hợp chi phí khám chữa bệnh BHYT ngoại trú

Tên cơ sở KCB…………..
Mã số ………………..……..

Mẫu số 25a-TH/BHYT

TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT NGOẠI TRÚ THÁNG …… NĂM ……..
Biểu tổng hợp gửi cùng với file dữ liệu hàng tháng

Đơn vị: đồng

STT

KCB trong kỳ

Chi phí KCB BHYT

Số lượt

Xét nghiệm

CĐHA TDCN

Thuốc, dịch

Máu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A

BỆNH NHÂN NỘI TỈNH KCB BAN ĐẦU

I

Đúng tuyến

II

Trái tuyến

B

BỆNH NHÂN NỘI TỈNH ĐẾN

I

Đúng tuyến

II

Trái tuyến

C

BỆNH NHÂN NGOẠI TỈNH ĐẾN

I

Đúng tuyến

II

Trái tuyến

Tổng cộng A+B+C

Số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng chữ):…………………………….


Người lập
(ký, họ tên)


Trưởng phòng KHTH
(ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

…, ngày … tháng ... năm …
Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu tổng hợp chi phí khám chữa bệnh BHYT ngoại trú

Mẫu tổng hợp chi phí khám chữa bệnh BHYT ngoại trú

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo