Mẫu tổng hợp các đơn vị và đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi

Mẫu bảng tổng hợp các đơn vị và đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi

Mẫu tổng hợp các đơn vị và đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp các đơn vị và đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi. Mẫu nêu rõ thông tin các cơ sở giáo dục... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT 2019. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảng tổng hợp các đơn vị và đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi

BỘ, NGÀNH, UBND TỈNH, TP................................................

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP..................…

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC......................................................….

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP ƯU ĐÃI

Số thứ tự

Tên cơ sở giáo dục

Tổng số CB, VC trong biên chế

(người)

Tổng số nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi

(người)

Tổng phụ cấp ưu đãi tháng

(đồng)

Tổng phụ cấp ưu đãi năm

(đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Cộng

….………, ngày…tháng…năm…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu tổng hợp các đơn vị và đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi

Mẫu tổng hợp các đơn vị và đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo