Mẫu tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng

Mẫu tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng là văn bản được lập ra để trình về việc hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bản tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính, vật tư văn phòng

1. Tờ trình xin hỗ trợ mua máy tính

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…………………..

Số:……../……………………

(V/v: Xin cấp máy tính )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN CẤP MÁY TÍNH

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh……;

– Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh…….

Phòng Công nghệ thông tin năm học …………..

Xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu trang thiết bị để phục vụ bộ môn Tin học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện…..kính để nghị Sở giáo dục và Đào tạo huyện số lượng……………máy tính để phân bổ cho các trường.

Ủy ban nhân dân huyện cam kết có phòng chức năng để lắp đặt máy tính và phân công giáo viên đào tạo chuyên ngành Tin học để sử dụng cho hoạt động dạy và học.

Kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh…….quan tâm, xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

CHỦ TỊCH UNBD HUYỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Tờ trình cấp văn phòng phẩm

PGD & ĐT

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

(Về việc Xin kinh phí mua văn phòng phẩm)

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường ..................

Để tạo điều kiện cho công tác của nhân viên văn phòng được thuận lợi và đảm bảo kịp thời. Tổ Văn phòng cần mua một số văn phòng phẩm phục vụ cho công việc hàng ngày. Nay Tổ Văn phòng lập tờ trình này kính gửi BGH Trường cấp kinh phí cho bộ phận văn phòng để mua một số văn phòng phẩm cần thiết sau:

STT

TÊN VPP

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1

Giấy A4

2

Bìa nút

3

Bìa hồ sơ (bìa dây)

4

Ghim bấm

5

Băng keo trong (nhỏ)

6

Băng keo 2 mặt

7

Sổ CV Đến, CV Đi

8

kéo

9

Băng keo đóng bìa

10

Giấy bìa màu

11

Keo dán

12

Kẹp bướm nhỏ

13

Kẹp bướm lỡ

14

ổ khóa tủ

16

Ghim kẹp

17

Bìa lá

18

Nẹp

19

Bút bi

20

Bút xóa

Tổng cộng

Tổ văn phòng xin ứng trước số tiền .............. (bằng chữ: ............).

Kính xin nhà trường xem xét và giải quyết./.

Người lập

(đã kí)

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 24.805
0 Bình luận
Sắp xếp theo