Mẫu tờ trình xét, tặng kỷ niệm chương của Viện kiểm sát

Mẫu tờ trình về việc xét, tặng kỷ niệm chương của Viện kiểm sát

Mẫu tờ trình xét, tặng kỷ niệm chương của Viện kiểm sát là mẫu tờ trình được lập ra để trình về việc xét, tặng kỷ niệm chương của Viện kiểm sát. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2019/TT-VKSTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Tờ trình về việc xét, tặng kỷ niệm chương của Viện kiểm sát

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH TẶNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/TTr-VKSND

……, ngày .. tháng ….. năm……

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC XÉT, TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “………..”

Kính gửi:

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND.

Căn cứ Thông tư số…./2018/TT-VKSTC ngày… tháng… năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngày... tháng… năm… của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, (thành phố, Cục, Vụ, Viện, Trường) về việc xét, tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố, Cục, Vụ, Viện, Trường) đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xét, tặng Kỷ niệm chương “……….” năm … cho … cá nhân (ghi rõ tổng số cá nhân), trong đó:

1. Đối tượng là cá nhân trong Ngành

a) Đang công tác: ... người;

b) Đã nghỉ công tác: ... người.

2. Đối tượng là cá nhân ngoài Ngành: ... người.

3. Đối tượng là người nước ngoài (nếu có): ... người.

Kèm theo Tờ trình là danh sách và báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu tờ trình xét, tặng kỷ niệm chương của Viện kiểm sát

Mẫu tờ trình xét, tặng kỷ niệm chương của Viện kiểm sát

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo