Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo là biểu mẫu tờ trình được lập ra để đề nghị về việc phê duyệt kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quả lý. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin của cán bộ lãnh đạo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình tại đây.

Nội dung cơ bản của Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo như sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG .........

ĐUBP/CB: ....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …… -CV/ĐBBP (CB)

.........., ngày...tháng...năm...

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt kết quả xây dựng quy hoạch

cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 20...... - 20......

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

- Căn cứ Hướng dẫn số .............................. ngày .................... của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ......... về xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo;

- Căn cứ Hướng dẫn số ................... ngày ............... của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường;

Cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị đã tổ chức quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ............. và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, phù hợp với nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị; giảm độ tuổi bình quân, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở từng chức danh trên cơ sở tiêu chuẩn chung của cán bộ, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị.

Căn cứ kết quả số phiếu tại các bước theo quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và căn cứ phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn; năng lực thực tiễn của cán bộ, cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, phê duyệt kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị. Cụ thể như sau:

1. Quy hoạch Bí thư Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

2.

2. Quy hoạch Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

2.

3. Quy hoạch Bí thư chi bộ cán bộ nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

2.

4. Quy hoạch Phó Bí thư chi bộ cán bộ nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

2.

5. Quy hoạch Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

2.

6. Quy hoạch Phó Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

2.

3.

4.

Cùng với Tờ trình này có các mẫu biểu và hồ sơ cán bộ gửi kèm, theo đúng Hướng dẫn số ....................... ngày .................. của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Kính đề nghị Ban Thường Đảng ủy Trường xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

- Lưu đảng bộ bộ phận/chi bộ.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN/CHI BỘ
BÍ THƯ

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo

Tò trình đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ mẫu số 2

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số /TTr-...........

..........., ngày ...tháng... năm 20..

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt (hoặc xác nhận) quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

giai đoạn 20... - 20.. (quy hoạch lần đầu)

Kính gửi: Cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ ……..

I. Nêu căn cứ xây dựng quy hoach cán bộ; tóm tắt về việc thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ.

Nêu nhu cầu đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

II. Căn cứ vào kết quả tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ (có biên bản kèm theo), TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ……............ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 (quy hoạch lần đầu) đối với các chức danh sau:

A. Chức danh ……………………

1. Đồng chí ………….., năm sinh, chức vụ hiện nay;

2. Đồng chí ………….., năm sinh, chức vụ hiện nay;

3. Đồng chí ………….., năm sinh, chức vụ hiện nay;

4. Đồng chí ………….., năm sinh, chức vụ hiện nay;

B. Chức danh ……………………

1. Đồng chí ………….., năm sinh, chức vụ hiện nay;

2. Đồng chí ………….., năm sinh, chức vụ hiện nay;

3. Đồng chí ………….., năm sinh, chức vụ hiện nay;

4. Đồng chí ………….., năm sinh, chức vụ hiện nay;

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ................................ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định../.

Nơi nhận:

- ......................;

- .......................;

- Lưu ................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Họ và tên

Đánh giá bài viết
1 4.871
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo