Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu là gì? Mẫu tờ trình gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu là gì?

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị...

2. Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
[TÊN BÊN MỜI THẦU]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: _____/_____

___, ngày ___ tháng ___ năm _____

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu....

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

1. Căn cứ pháp lý

Nêu các căn cứ pháp lý có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung gói thầu

Theo KHLCNT, Bên mời thầu điền các nội dung liên quan đến gói thầu như sau:

- Tên gói thầu;

- Giá gói thầu;

- Nguồn vốn;

- Thời gian lựa chọn nhà thầu;

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng.

3. Quá trình thực hiện

a) Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Chuẩn bị lựa chọn nhà thu

2

Đăng tải KHLCNT

[Ghi ngày đăng tải trên hệ thng mạng đu thu quốc gia]

3

Mời thầu

3.1

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành HSMT

[ghi sthông báo mời thầu và thời điểm đăng tải]

3.3

Làm rõ E-HSMT (nếu có)

[Ghi thời gian, s, ngày, ký hiệu của văn bản yêu cầu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ E- HSMT của Bên mời thầu]

3.4

Sửa đổi E-HSMT (nếu có)

[Ghi thời gian, s, ngày ban hành văn bản sửa đổi]

3.6

Thời điểm đóng thầu

[Ghi thời điểm đóng thầu]

4

Mở thầu

4.1

Thời gian mở thầu

[Ghi thời gian hoàn thành mở thầu]

4.2

Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)

[Ghi các vn đvà cách xử lý]

5

Đánh giá HSĐXKT

5.1

Thời gian đánh giá E-HSĐXKT

[Ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm]

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống;

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật;

d) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia;

đ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

4. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSĐXKT, _________ [ghi tên Bên mời thầu] kiến nghị ________ [ghi tên Chủ đầu tư] phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu ________ [ghi tên gói thầu theo KHLCNT]:

[Liệt kê:

- Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật;

- Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật.]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ chức thẩm định (để thẩm định);
- Lưu: VT

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
BÊN MỜI THẦU
(ký tên, đóng dấu (nếu có))

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 747
0 Bình luận
Sắp xếp theo