Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế mới nhất

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế là mẫu tờ khai được lập ra để khai về thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế. Mẫu tờ khai nêu rõ thông người nộp thuế, mã số thuế, nội dung khai... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại đây.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế như sau:

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC TRỪ TRONG KỲ TÍNH THUẾ

Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm ....

Người nộp thuế..................................…………………………………..…………

Mã số thuế:.......................................………………………………………………

STT

Tên và địa chỉ của Người nộp thuế khấu trừ thuế ở nước ngoài

Thu nhập nhận được ở nước ngoài

Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho phần thu nhập nhận đuợc

Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN

Xác định thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ

Ngoại tệ

VND (đồng)

Ngoại tệ

VND (đồng)

Ngoại tệ

VND (đồng)

Thuế suất thuế TNDN

Số thuế phải nộp theo Luật thuế TNDN

Số thuế đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(3)+(5)

(8)= (4)+(6)

(9)

(10)= (8)x(9)

(11)

Tổng cộng:

....., ngày...tháng....năm....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Đánh giá bài viết
1 69
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo