Mẫu tờ khai thuế tài nguyên

Mẫu tờ khai thuế tài nguyên

Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô) là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động. Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng bao gồm: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Mẫu số 03/TĐ-TAIN: Tờ khai thuế tài nguyên (dành cho cơ sở sản xuất thủy điện)

Mẫu số 02/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản

Mẫu số 03-1/TĐ-TAIN: Bảng phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương

Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN

[01] Kỳ tính thuế: □ tháng ........ năm .......

□ Lần phát sinh, ngày .... tháng .... năm .....

[02] Lần đầu * [03] Bổ sung lần thứ *

[04] Tên người nộp thuế:........................................................................................

[05] Mã số thuế:.....................................................................................................

[06] Địa chỉ: ..........................................................................................................

[07] Quận/huyện:..................................[08] Tỉnh/ Thành phố:...................................

[09] Điện thoại: ......................................... [10] Fax: .............................................

[11] E-mail:...........................................................................................................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.......................................................................................

[13] Mã số thuế: ...................................................................................................

[14] Địa chỉ: .........................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ...............................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: .............................

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:....................................... ngày ................................

Tờ khai thuế tài nguyên Mẫu số 01/TAIN

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:.....................................

Chứng chỉ hành nghề số: ..........

...., Ngày ......tháng .... ...năm ....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Đánh giá bài viết
1 1.042
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo