Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông

Tờ khai đề nghị cấp, đổi lại hộ chiếu phổ thông là mẫu văn bản không thể thiếu trong thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông trong nước dùng cho công dân Việt Nam - theo mẫu chứng minh nhân dân 12 số. Mời bạn đọc điền đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai X01 để làm căn cứ xác nhận thông tin trong Hộ chiếu phổ thông của mỗi cá nhân.

Hộ chiếu phổ thông được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam và các nước đồng thời được sử dụng thay thế chứng minh nhân dân. Giờ đây, công dân đã có thể làm hộ chiếu online. Mời tham khảo các bước làm hộ chiếu trực tuyến.

1. Tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông theo Thông tư 29/2016/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,

sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

1. Họ và tên (chữ in hoa)........................................................... 2. Nam  Nữ 

3. Sinh ngày.............tháng............năm............... Nơi sinh (tỉnh, TP).....................................

4. Giấy CMND/thẻ CCCD số (2) Ngày cấp..../..../........ Nơi cấp..........................

5. Dân tộc...............................6. Tôn giáo. ...........................7. Số điện thoại......................

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu). .............................................................................

........................................................................................................................................

9. Địa chỉ tạm trú (ghi theo sổ tạm trú).............................................................. .........

10. Nghề nghiệp .............................11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)................................

.......................................................................................................................................

12. Cha: họ và tên ...........................................sinh ngày .........../............/...................

Mẹ: họ và tên ....................................................sinh ngày.........../............/....................

Vợ /chồng: họ và tên.........................................sinh ngày.........../............/....................

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số...................cấp ngày............/............/...........

14. Nội dung đề nghị(3) .....................................................................................................

15. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):……………………………..

Họ và tên (chữ in hoa).. ...................................................................Nam  Nữ 

Sinh ngày.......tháng.......năm............ Nơi sinh (tỉnh, TP).....................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

Xác nhận

của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn

hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác

Làm tại..................ngày...... tháng..... năm.............

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông theo Thông tư 07/2013/TT-BCA 

Chú ý: Bạn đọc in 2 mặt trên cùng 1 tờ giấy A4.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phú
-----------------------

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,
sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Ảnh
mới chụp,
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần,
phông nền trắng,
cỡ 4x6cm
(1)

1. Họ và tên (viết chữ in hoa).............................................................................. 2. Nam/Nữ.....................

3. Sinh ngày......tháng.....năm...........Nơi sinh (tỉnh, TP).................................................

4. Giấy CMND số Mẫu tờ khai đề nghị cấp, đổi hộ chiếu phổ thông (2) Ngày cấp ....../......./............Nơi cấp (tỉnh, TP).........

5. Dân tộc.....................6. Tôn giáo..................................7. Số điện thoại......................

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu).....................................................................

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có).............................................................................................

10. Nghề nghiệp...................................11. Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (nếu có)...............................

12. Cha: họ và tên......................................................................................sinh ngày......./...../..................

Mẹ: họ và tên.............................................................................................sinh ngày......./...../...................

Vợ/chồng: họ và tên...................................................................................sinh ngày......./...../..................

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số...........................................cấp ngày ....../...../.........

14. Nội dung đề nghị:(3)...............................................................................

15. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

Họ và tên (chữ in hoa)...................................................Nam Nữ................

Sinh ngày.......tháng.......năm............Nơi sinh (tỉnh, TP)..............................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

Ảnh
mới chụp,
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần,
phông nền trắng,
cỡ 3x4cm
(1)
Xác nhận
của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn (4)
hoặc Thủ trưởng cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Làm tại ............. ngày ...... tháng ..... năm........
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Cách ghi tờ khai cấp đổi hộ chiếu

(1) Họ tên viết bằng chữ in hoa

(2) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.

(3) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau.

Chứng minh nhân dân mẫu mới (12 chữ số) hoặc Thẻ căn cước công dân, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng.

(4) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND/thẻ CCCD trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

(5) Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.

Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
31 135.975
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo