Mẫu thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp

Mẫu thông báo yêu cầu doanh nghiệp về việc báo cáo việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp

Mẫu thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm 20….

THÔNG BÁO
Yêu Cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp

Kính gửi:

(Tên doanh nghiệp)
Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)
Mã số: (Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp,

Căn cứ .

Phòng Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về các nội dung sau:

Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo về các nội dung nêu trên trong thời hạn ........ ngày, kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo này.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được báo cáo thì doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: .....

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp

Mẫu thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 223
0 Bình luận
Sắp xếp theo