Mẫu thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định

Mẫu thông báo không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định

Mẫu thông báo không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định. Mẫu thông báo nêu rõ lý do từ chối giám định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

THÔNG BÁO

Về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định

Kính gửi: (1)..............................................................................

Căn cứ Điều 207 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi xem xét ý kiến của ông/bà về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông/bà .................................................................................. tại yêu cầu giám định ngày.......... tháng......... năm...................,

Cơ quan(2)

từ chối đề nghị trưng cầu giám định của ông/bà:................................ về việc.........................

Lý do:

........................................................................................................................

Cơ quan ..................................................................................... thông báo cho ông/bà biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ...........................................

- .........................................

- Hồ sơ 02 bản.

.................................

(1) Ghi rõ đương sự hoặc người đại diện của họ;

(2) Ghi rõ cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Mẫu thông báo không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định

Mẫu thông báo không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định

Đánh giá bài viết
1 61
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo