Mẫu thông báo thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu thông báo thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin là gì? Mẫu bản thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin là gì?

Mẫu thông báo thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thời gian gia hạn...

2. Mẫu thông báo thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./………..

….., ngàythángnăm

THÔNG BÁO
THỜI HẠN GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: ……………………………………

Văn phòng BHXH Việt Nam nhận được Phiếu yêu cầu của ông/bà:

...........................................................................................…...........................................

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: .................................................................

Cấp ngày …………………………….. tại ..........................................................................

Nơi cư trú: ......................................................…..............................................................

Số điện thoại: …………………. Fax …..……… Email: ....................................................

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu: ........................................................................

Ngày, tháng, năm nhận Phiếu yêu cầu: ...........................................................................

Văn phòng BHXH Việt Nam thông báo về thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin do ông/bà như sau:

.........................................................................................................................................

Văn phòng BHXH Việt Nam sẽ gửi Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin để thông báo về địa điểm, hình thức cung cấp thông tin; chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax (nếu có) và phương thức, thời hạn thanh toán tới ông/bà sau khi tập hợp và xử lý thông tin được yêu cầu cung cấp.

CHÁNH VĂN PHÒNG
(K, ghi rõ họ tên, đng dấu)

Mẫu thông báo thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu thông báo thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo