Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng

Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thay đổi thông tin người hưởng. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin người hưởng. Mẫu được ban hành theo Quyết định 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng tại đây.

1. Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng Mẫu 2-CBH

Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận/huyện/thị xã……………..

Tên tôi là: ………………………….………Ngày, tháng, năm sinh: ........................

Số sổ BHXH/Số định danh: ........................................................................................

Số chứng minh nhân dân:……….........……Ngày cấp:……….. Nơi cấp:………......

Từ tháng………..năm……., đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, bổ sung thông tin của tôi như sau:

Giới tính: ..........................................................................................................

Số điện thoại: ....................................................................................................

Số điện thoại người thân khi cần liên lạc: ........................................................

Địa chỉ cư trú (ghi đầy đủ theo thứ tự số nhà, ngõ, ngách/hẻm, đường phố, tổ/thôn/xóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố):

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng:

Nhận bằng tiền mặt:

Địa chỉ nhận (ghi đầy đủ: xã/phường, tổ dân phố/tổ chi trả, quận/huyện/thị xã, tỉnh/ thành phố):

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Nhận qua Tài khoản:

Số tài khoản cá nhân: .......................................................................................

Ngân hàng nơi mở tài khoản: ...........................................................................

Tôi xin cam đoan các thông tin sửa đổi, bổ sung của tôi là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm ...

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Cách viết Thông báo thay đổi thông tin người hưởng

I. Mục đích:

Để người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) thông báo với cơ quan BHXH khi:

- Có sự thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân;

- Đề nghị thay đổi nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng trong địa bàn tỉnh;

- Đề nghị thay đổi hình thức nhận chế độ BHXH hàng tháng.

II. Đơn vị lập:

Người hưởng chế độ BHXH.

III. Phương pháp lập:

1. Người hưởng điền đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số định danh.

2. Ghi chính xác thời điểm bắt đầu thay đổi, bổ sung thông tin hưởng.

3. Điền đầy đủ đối với thông tin có thay đổi, thông tin nào không bổ sung, sửa đổi thì gạch chéo.

3. Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng theo Công văn số 1569/BHXH-TCKT

 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1569/BHXH-TCKT V/v chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Để thống nhất thực hiện việc người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) yêu cầu chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của mình vào tài khoản cá nhân của người khác; Căn cứ Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 20 Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (Quyết định số 828/QĐ-BHXH), BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH tỉnh) như sau: 1. Khi người hưởng có yêu cầu chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của mình vào tài khoản cá nhân của người khác, BHXH tỉnh hướng dẫn người hưởng lập 01 Thông báo thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 18-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH được bổ sung chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Văn bản này hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01) theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, ghi rõ tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH. 2. BHXH tỉnh thông báo thông tin thay đổi của người hưởng cho cơ quan Bưu điện để thực hiện quản lý người hưởng theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 828/QĐ-BHXH. 3. Về mẫu biểu: Bổ sung chỉ tiêu “Tên chủ tài khoản” vào mẫu số 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH (biểu mẫu sửa đổi đính kèm). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./. Nơi nhận: - Như trên; - Tổng Giám đốc (để b/c); - TCT Bưu điện Việt Nam (để p/h); - CSXH; - Lưu: VT, TCKT (2). KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Đình Khương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- PHỤ LỤC THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG (Ban hành kèm theo Công văn số 1569/BHXH-TCKT ngày 08/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác) Mẫu 18-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận/huyện/thị xã............

Tên tôi là:.................................................................. Ngày, tháng, năm sinh:.....................

Số sổ BHXH/Số định danh:..................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:...................................... ngày cấp:...................., nơi cấp:..........

Từ tháng................... năm......................, đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, bổ sung thông tin của tôi như sau:

Thông tin người hưởng

Thông tin trước khi thay đổi, bổ sung

Thông tin đề nghị thay đổi, bổ sung

1. Giới tính

2. Số điện thoại

3. Số điện thoại người thân khi cần liên lạc

4. Địa chỉ cư trú (ghi đầy đủ theo thứ tự số nhà, ngõ, ngách/hẻm, đường phố, tổ/thôn/xóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố)

5. Hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

5.1. Nhận bằng tiền mặt: Địa chỉ nhận (ghi đầy đủ: xã/phường, tổ dân phố/tổ chi trả, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố)

5.2. Nhận qua Tài khoản:

- Tên chủ tài khoản

- Số tài khoản cá nhân

- Ngân hàng nơi mở TK

Tôi xin cam đoan các thông tin sửa đổi, bổ sung của tôi là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ......... tháng .......... năm .........
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Ghi đầy đủ đối với những thông tin có thay đổi; thông tin nào không bổ sung, sửa đổi đề nghị gạch (x) vào ô tương ứng.

Bổ sung thêm chỉ tiêu “Tên chủ tài khoản” tại Gạch đầu dòng thứ nhất Mục 5.2.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 993
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo