Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của hộ kinh doanh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐKKD CỦA HỘ KD

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tên hộ KD: (ghi bằng chữ in hoa) ....................................................................

GCN ĐKKD số:................................................................ Cấp ngày: ........../......../..............

Địa điểm KD:

Điện thoại: ......................................................... Fax: ......................................

Email: ............................................. Website: ..................................................

Đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD như sau:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này. (trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm KD, hộ KD phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

..............., ngày...tháng...năm...

Kèm theo thông báo:

- .........................

ĐẠI DIỆN HỘ KD

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Đánh giá bài viết
1 117
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.