Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Văn bản thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được ban hành kèm theo Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

TÊN CÔNG TY THỰC HIỆN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

............, ngày ….. tháng ….. năm …..

THÔNG BÁO
Về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………….

Tên doanh nghiệp (ghi tên bằng chữ in hoa): ..................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): là công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (ghi tên bằng chữ in hoa):

...................................... thành lập theo Thông báo số ……………ngày ........................

Thông báo về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ như sau:

1. Vốn góp của quỹ trước khi tăng, giảm: .......................................................................

2. Vốn góp mới của quỹ: .................................................................................................

3. Thời điểm thay đổi vốn: ..............................................................................................

4. Danh sách các nhà đầu tư của quỹ sau khi chuyển nhượng: kèm theo (kê khai theo mẫu tương ứng quy định tại Mẫu số 01b).

Công ty ……………………(tên công ty thực hiện quản lý quỹ) cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này và các tài liệu kèm theo./.

Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách nhà đầu tư của quỹ sau khi thay đổi;
-………………
-………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Mẫu thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Đánh giá bài viết
1 49
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.